Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Uimhríocht

TearmaMíniúSampla
Céatadán brabúis nó caillteanais (Percentage profit or loss) An céatadán de airgid a dhéantar nó a chailltear ar earra. Sampla: cósta- €1.40 %brabúis-0.35/140 x 100= 25% brabúis €1.75- €1.40= 0.35 praghas ar díol= €1.75.
Comhréir dhíreach (direct proportion) Nuair a athraíonn na uimhreacha atá sa chothromóid ach fanom an coimheas maron gceanna. uair € 2 8 (i) (i)2x12=24
Erráid Choibhneasta (Relative Error) Muna bhfuil an figure fíor tugtar erráid choibhneasta air Erráid/ Luach fíor
Erráid Chéatadánach (Percentage Error) Ma tá an luach meadaigh fa 100 tugtar seo air earraid/luach fíor x 100/1
Ollcháin ( Tollerance) Ní chaitheadh rud a bhí furfha. Is feidir earráid a bheith ann Raitheadh ploigaid isteach má tá sé 0.3mm ró bheag ach ní raitheadh má tá sé 1cm ró bheag
Cuimse Íochtair (Lower Bound) Nuair atá an achar 25.5cm agus 24.5cm
Creidmheas cánach (Tax credit) €4,500 = Gross tax - 2400 Gross tax = €4500+€2400= €6900
ús íolraithe (Compound Interest) The €100 is called the principal 5% is called the rate per annum
Bunairgead (Principal) 18/300 x 100/1 = 18/3 = 6% Nuair atá €300 infheistaigh fa choinne bhlian amháin ag 6% per annum ansin tá an infhesitaigh ag €300x0.06%= €18
Dímheas (Depreciation) Nuair atá an cár €25,000 agus bliantúil an luach ag 15% achan bhlian. €25,000 x 15% = €3,750 €25,000 - €3,750 = €21,250
Foirm Chaighdeánach (Standard Form) Nuair atá uimhireacha A x 10n ag 1 Seo áit atá scríobhta nuair atá uimhreacha os comhair 1 agus 10
CBL (VAT) Seo cain a cuireann an rialtas ar earraí CBL = 20% Leabhar = €40 x 20%= €8 €40+€8= €48
Brabús agus Cailluint (Profit and Loss) An meid airgead a deanann ar earrai nó a cailleann siad ar earraí Ceanníonn shopaí ar €30 agus díolann sé é ar €40 Brabus - €10 Ceanníonn siopaí ag €30 agus díolann é ar €20 Cailluint - €10
Bunpraghas (Cost Price) An meid a chostaíonn an earraí le ceannacht e.g €20
Praghas Díol (Selling Price) An meid airgead a fhaigheann tú nuair a díolann tú an earra e.g. €30
Rata (Rate) An ceadatan de an meid a fhaighenn tú
Meid (Ammount) Meid airgead a cuirtear isteach agus a faightear
Ús Bliantúil (Annual Interest) An ús a fhaightear dón blian
Compound Interest Tá €500 sa comhar creidmheasa
Figúirí bunúsacha (Significant figures) Ag slánú uimhreacha Má bhíon 34,176 duine ag cluiche peile, scríobhtar é mar 34,200 nó 34,ooo
Created by: matapsgd