Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Spotlight 9 3A

QuestionAnswer
the media media, tiedotusvälineet
the press lehdistö
a newspaper sanomalehti
a freesheet ilmaislehti
a tabloid iltapäivälehti
a quality paper laatulehti
magazine aikakauslehti
a channel kanava
a show ohjelma
a series sarja
a drama draama, näytelmä
a documentary dokumentti
a quiz show visailuohjelma
a reality show tosi-tv-ohjelma
the weather forecast säätiedotus
news uutiset
a web page nettisivu
a website nettisivusto
social media sosiaalinen media
a discussion forum keskustelupalsta
share jakaa
a viewer katselija
a journalist toimittaja
a news reader uutistenlukija
a sport commentator urheiluselostaja
a host juontaja
a presenter juontaja
a gadget laite
a PC tietokone
a smartphone älypuhelin
use käyttää
at work työssä
a sport event urheilutapahtuma
on puplic transport julkisissa liikennevälineissä
experience kokea
endless loputon
a stream virta
information tieto, informaatio
entertainment viihde
deal with käsitellä
deal, dealt, dealt jakaa
a way tapa
watch katsella
on my computer tietokoneeltani
in front of edessä
a telly telkkari
certain tietty
hooked on koukussa
spend, spent, spent viettää, kuluttaa
at least ainakin
a box telkkari
an advert mainos
be on olla menossa
listen to kuunnella
on the radio radiosta, radiossa
used to oli tapana
a programme ohjelma
bother vaivautua, viitsiä
choose, chose, chosen valita
instead of sen sijaan, että
on the whole kaiken kaikkiaan
apart from paitsi, lukuun ottamatta
mean, meant, meant tarkoittaa
which joka, mikä
on the go liikkeellä
on my phone puhelimestani
buy online ostaa netistä
illegal laiton
necessary tarpeellinen
printed painettu
feel,felt, felt tuntea, olla mieltä
on TV televisiossa
on the internet internetissä
pick up poimia, ottaa
for free ilmaiseksi
have access to olla yhteys
either - or joko - tai
mostly useimmiten, pääasiassa
for fun huvia, huviksi
as koska
on social media sosiaalisessa mediassa
interact with olla tekemisissä
text lähettää tekstiviestejä
a source lähde
a topic aihe
particularly erityisesti
a project projekti
a fact tosiasia, fakta
fiction taru, kaunokirjallisuus
show näyttää, esittää
amazing hämmästyttävä
a video clip video
a penguin pingviini
the Antarctic Etelämanner, Antarktis
a presenter juontaja
take to the air lähteä lentoon
across poikki, halki
icy jäinen
an ocean valtameri
land laskeutua
a rainforest sademetsä
go on jatkaa
explain selittää
dislike ei pitää
come up with keksiä, löytää
come, came, come tulla
an all-time classic kaikkien aikojen klassikko
Swiss sveitsiläinen
harvest sadonkorjuu
grow, grew, grown kasvattaa, kasvaa
politely kohteliaasti
place panna, asettaa
a tin säilyketölkki
a sauce kastike
get angry suuttua
fool huijata, puijata
a producer tuottaja
should pitäisi
realize tajuta
trust luottaa
a content sisältö
access päästä käsiksi
reliable luotettava
informative asiapitoinen, informatiivinen
misleading harhaanjohtava
a lie valhe
double-check tarkistaa uudelleen
common sense terve järki
Created by: carita
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards