Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Vaktermen wiskunde

Oefen de betekenis van de vaktermen wiskunde (deel 1).

TermDefinition
abscis Eerste getal van een coördinaat = x-coördinaat.
afronden Het afronden van een getal is een handeling waarbij het aantal cijfers vermindert. Is het volgende cijfer < 5, decimalen laten wegvallen, anders afronden naar boven. Afronden op 0,01 of 10^(-2) nauwkeurig = afronden op 2 cijfers na de komma.
arceren Een deel van het vlak / van de verzameling aanduiden met schuine strepen.
associatief Een bewerking '*' is associatief wanneer geldt: (a*b)*c = a*(b*c) = a*b*c.
coëfficiënt Een getal dat een lettergedeelte voorafgaat, bij de notatie 5x²y is 5 de coëfficiënt en x²y het lettergedeelte.
commutatief Een bewerking '*' is commutatief wanneer geldt: a*b = b*a.
construeren/constructie Speciale manier van nauwkeurig tekenen m.b.v. liniaal, geodriehoek, passer; meetkundig tekenen.
coördinaat Dient om de plaats van een punt in een assenstelsel te bepalen. De coördinaatgetallen van een bepaald punt worden tussen haakjes genoteerd (volgorde belangrijk!!!).
definitie/definiëren Eenduidige omschrijving van een nieuw ingevoerde term met behulp van andere termen. De precieze uitleg van een begrip.
discriminant Het getal D=b²-4ac dat hoort bij een vierkantsvergelijking ax² + bx + c = 0.
distributiviteit Een bewerking '*' is distributief ten opzichte van een bewerking '○' wanneer geldt: a*(b○c) = a*b ○ a*c.
exact uitrekenen Uitwerken en resultaat niet afronden: in breukvorm of wortelvorm laten staan.
grafische betekenis Begrip verklaren door gebruik te maken van een grafiek.
GRM Grafische rekenmachine
haakjes wegwerken Zo ver mogelijk uitrekenen zodat er geen ( en ) voorkomen in je resultaat.
Created by: NancyWe