Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vaktermen wiskunde

vaktermen wiskunde inoefenen deel 2

TermDefinition
oplossen de oplossing zoeken
oplossen van een vergelijking de getalwaarde(n) voor de onbekende(n) zoeken zodat het linker- en rechterlid van de vergelijking aan elkaar gelijk worden
oplossen van een stelsel vergelijkingen de gemeenschappelijke oplossingen zoeken van alle vergelijkingen die in het stelsel voorkomen
oplossing aflezen oplossing bepalen aan de hand van een grafiek of tabel
ordinaat tweede getal van een coördinaat = y-coördinaat
parameter een letter die een willekeurig getal voorstelt
priemgetal een priemgetal is een getal, groter dan of gelijk aan 2, met 2 verschillende delers, nl. 1 en zichzelf
schatten schatten is niet hetzelfde als gokken. Het antwoord van een schatting moet je kunnen uitleggen.
schets maak een vluchtige tekening waarop je de gegevens en het gevraagde van een oefening aanduidt. je hoeft hierbij geen rekening te houden met bijvoorbeeld correcte lengten, hoeken, ...
teller in een breuk is het getal boven de breukstreep de teller
tussenstap tussen vraag (opgave, probleemstelling) en antwoord (oplossing) worden één of meer tussenstappen gegeven ter verduidelijking van de oplossingsmethode
uitwerken/uitwerking oplossen/berekenen van alle tussenstappen, het uitvoeren van alle bewerkingen. de oplossing op papier zodanig uitwerken dat deze voor een ander te volgen is
vereenvoudigen zo eenvoudig mogelijk schrijven
verklaren uitleggen waarom het antwoord juist of fout is, of hoe je aan een antwoord bent gekomen
wetenschappelijke notatie notatie voor een getal waarbij er één beduidend cijfer (= cijfer niet gelijk aan 0) voor de komma staat, vermenigvuldigd met een macht van 10. bijvoorbeeld: 53876 = 5,3876*10^4
Created by: CarolineSnijders