Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Eitéin

Ag ullmhú eitéin

QuestionAnswer
Cén fáth a úsáidtear ocsaíd alúmanam sa turgnamh? Déanann sé díhiodráitiú
Cén fáth a cuirtear an eiteanól le olann gloine? Coimeadann an olann gloine an eiteanól in áit
Cad a fheictear nuair a cuirtear teas leis? Bailíonn bolgoga aer sa trialadán
Conas a athraíonn an eiteanól in a eitéin? Nuair a fhaigheann an ocsaíd alúmanam te, sroicheann an teas an eiteanól. Athraíonn an eiteanól chuig gás, agus cailleann sé móilín d'fhuinneamh nuair a trasnaíonn sé an ocsaíd alúmanam
Ceard iad na hairíonna fisiceacha de eitéin? Tá boladh mil aige, agus tá sé dothuaslagtha in uisce, ach intuaslagtha i substaintí neamhpholach
Ceard é cothromóid den imoibriú nuair a ullmhaítear eitéin? C2H5OH-------->C2H4+H2O
Created by: marthacrowe9