Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Woordjes spaans

Ontleend met name aan de app Duolingo

QuestionAnswer
a menudo vaak
a pesar de ondanks
abajo naar beneden
el abrigo de jas
el aceite de olie
la aceituna de olijf
acerca omtrent, over
acordarse zich herinneren
actualmente op dit moment
adelante verderop, verder
además bovendien
el adulto de volwassene
alcanzar bereiken, verwerven
algodón katoen
allí daarginds
alrededor rondom
alto hoog, lang
ambos beide
añadir toevoegen
andar lopen, gaan
anoche gisteravond, vannacht
apagar blussen, uitdoven
aparecer verschijnen, zich vertonen
apenas nauwelijks
el área het gebied
el arma het wapen
las armas de wapens
arroba @
así zo, aldus
aún nog
aunque hoewel
bajar zakken, afdalen
la bandera de vlag
el barrio de buurt, de wijk
el bolígrafo de pen
borracho dronken
el caballero de ridder, de gentleman
caber passen
la cadena de ketting
caerse vallen
el cajero de kassier
el calcetín de sok
el camarero de ober
la campana de bel
el campesino de boer
la cárcel de gevangenis
la carretera de (grote) weg
la cartera de portefeuille
casi bijna
el cepillo de borstel
cierto zeker, waar
cinco por tres es quince vijf keer drie is vijftien
el cinturón de riem
la cita de afspraak
el ciudadano de burger
claro helder, duidelijk
colgar (op)hangen
la colilla de peuk
la colonia de kolonie
la columna de kolom, de column
conseguir bereiken, krijgen
considerar overwegen
contar tellen, rekenen
contar con rekenen op
contener bevatten
contestar beantwoorden, aannemen, tegenspreken
la contraseña het wachtwoord
la copa het kopje, het glas
la corbata de stropdas
correo electronico e-mail
cortar (af)snijden
la costa de kust
la costumbre de gewoonte
creer geloven
cualquier enig, willekeurig
el cuarto de kamer
cubrir bedekken
cuidado pas op
cuidar de zorgen voor
culpar beschuldigen
la cuna de wieg
curar genezen
dar geven
decir zeggen
el dedo de vinger
el dedo del pie de teen
definitivamente zeker
dejar achterlaten, (ver)laten
dejar de ... beber stoppen met ... drinken
demasiado te
el departamento de afdeling
derrotar verslaan
descansar (uit)rusten
desde luego natuurlijk
desear wensen, verlangen
despertar wakker maken
despertarse ontwaken
devolver teruggeven
disculpe sorrie
disolver oplossen
distinto anders, verschillend
dólares al año dollar per jaar
dudar betwijfelen
el dueño de eigenaar
él cenicero de asbak
el, la guardia de wacht, de bewaking
ella me ganó ze won van mij
el emparedado de sandwich
empezar beginnen
el empleado de werknemer
encender aansteken, aandoen
encontrar vinden, ontmoeten
el enemigo de vijand
enorme heel groot
entonces dus, dan
entregar opleveren, overhandigen
la escalera de trap, de ladder
esperar hopen, wachten
la esponja de spons
la esquina de hoek
la estación het station, het seizoen
el este het oosten
evitar vermijden
expresar uitdrukken
la fecha de datum
feo lelijk
la feria de beurs, de kermis
fijo vast
firmar ondertekenen, signeren
freír bakken, frituren
la fuente de bron, fontein
funcionar functioneren
las gafas de bril
gastar uitgeven, besteden, verbruiken
girar draaien
el granjero de boer
guión - (streepje)
guión bajo _ (liggend streepje)
hable despacio praat langzamer
hacia naar, in de richting van
hacienda groot boerenbedrijf
hasta él zelfs hij
el hogar het thuis
el horno de oven
importar van belang zijn, importeren
imprimir drukken, printen
el individuo het individu
iniciar initieren
insistir en aandringen op
intentar pogen, trachten
el invierno de winter
irse weggaan, vertrekken
el jabón de zeep
jamás nooit
el jamón de ham
el juez de rechter
justo juist, eerlijk
largo lang
legumbres, verdura groente
lejos ver
lentamente langzaam
levantarse opstaan
listo intelligent, slim
llegar aankomen
llenar vullen
lleno vol
llevar dragen, brengen
llevarse con overweg kunnen met
llover (eu) regenen
lo siento het spijt me
lograr bereiken, slagen in
luego dadelijk
la madrugada de morgenstond
la maleta de tas, koffer
mandar opdragen
manejar hanteren, bedienen, auto rijden
mantener handhaven, onderhouden
más de meer dan
el matrimonio het huwelijk
la mayoría de meerderheid
mejorar verbeteren
menos de minder dan
mezclar mengen
mientras ondertussen, terwijl
el mil de duizend
el millón het miljoen
la minoría de minderheid
la mitad de helft
la moneda de munt
morir sterven
mostrar tonen
mudar de veranderen van, verhuizen
negar ontkennen
negar ontkennen, weigeren
ni siquiera niet eens, zelfs niet
la nota de notitie, het cijfer
nuevamente opnieuw
obtener verkrijgen
ocupar bezetten, bezig houden
ocuparse de zich bezig houden met
ocurrir gebeuren
odiar haten
el oeste het westen
ofrecer (aan)bieden
oír horen
ojalá hopelijk
oler ruiken
el otoño de herfst
la pantalla het scherm
el par het paar
el paraguas de paraplu
parecer lijken, schijnen
parecerse a lijken op
la pared de muur, de wand
partir breken, weggaan, delen
el patio de binnenplaats
pedir vragen om
perdido verdwaald
pertenecer toebehoren aan
pesado zwaar
pesar wegen, afwegen
la pieza het stuk
el piso de vloer, de grond
la pista de (sport) baan
la población de bevolking
el polvo het poeder
poner la mesa tafel dekken
ponerse aantrekken (kleding)
por lo menos tenminste
por supuesto uiteraard
poseer bezitten
la primavera de lente
principalmente hoofdzakelijk
el príncipe de prins
probablemente waarschijnlijk
pronto snel, spoedig
propio eigen
proveer voorzien van, leveren
el puente de brug
quedar blijven, overblijven
la rasuradora het scheerapparaat
rato tijdje, poosje
realizar realiseren, uitvoeren
realizarse tot stand komen
realmente echt
rechazar afwijzen
recién pas
recordar herinneren
el refrigerador de koelkast
la regla de liniaal
regresar terugkeren
resolver besluiten, oplossen
responder antwoorden
retrasado vertraagd
la revista het tijdschrift
romper breken
ropa de mujer vrouwenkleding
la rueda het wiel
la ruta de route
la sábana het laken
sacar te voorschijn halen
la sala de (woon)kamer
el salón de hal, de woonkamer, de lounge
saltar springen
salvar redden, opslaan
la sartén de koekenpan
la secadora de droger
secar drogen
según él volgens hem
sentar plaatsen, zetten
sentir voelen, merken, horen
servir dienen, bedienen
sino maar, behalve
siquiera tenminste
soñar dromen
la sonrisa de glimlach
el sótano de kelder, het souterrain
el suéter de sweater, trui
supuesto verondersteld
el tamaño de afmeting, de grootte
tampoco evenmin
tan even zo
tan...fuerte...como zo...sterk...als
tanto evenveel
la tarjeta de kaart
el techo het dak, het plafond
terminar (be)eindigen
el terreno het terrein
el testigo de getuige
tirar trekken, gooien
tirar (weg) gooien
todavía nog
tomar nemen
la tonelada de ton (1000 kg)
la torre de toren
el trabajador de arbeider
el traje het pak, kostuum
tratar proberen, behandelen
unos cuantos enkele
útil nuttig
valer waard zijn
el vecino de buurman
el verano de zomer
verse eruit zien als
el vestido de jurk
la víctima het slachtoffer
volver omkeren, teruggaan
ya al
la zona het gebied, de streek
Created by: ronja_rovar
Popular Spanish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards