Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

szavak47

QuestionAnswer
stress out / make sy anxious nyugtalanít
be a burden to/on sy terhére van vknek
cut out for sg vmre rátermett, vmre különösen/kiválóan alkalmas
file a story cikket lead
short-sighted rövidlátó
helpless kétségbeesett, tehetetlen,gyámoltalan
vicious gonosz,rosszindulatú,hibás
be in a bad mess bajban van, nyakig benne van a csávában/pácban/slamasztikában/szószban
pose feltesz (kérdést),felvet (problémát)
objectionable 1. kifogásolható 2.kellemetlen
swell/swelled/swollen 1.megduzzaszt 2.megdagad
tie köt,odaerősít
firm szilárd,erős,biztos
It is only when.....that ... Csak amikor vmi...akkor..
I owe my life to you életemet köszönhetem önnek,ön az életemet mentette meg
twist one's face/mouth elhúzza a száját,grimaszt vág
sewer szennyvízcsatorna-hálózat
fortnight 2 hét
attach importance to sg fontosságot tulajdonít vmnek
thrill vmlyen érzéssel erősen áthat/megremegtet/megborzongat vkt,izgalomba hoz,megremegteti a szívét vknek
spare/find time for sg időt szakít vmre
cherish táplál,becsben tart,dédelget
faint gyenge,halvány,elmosódott,alig látható,alig hallható
hold on to sg megkapaszkodik/fogódzkodik vmben, kapaszkodik/fogódzkodik vmbe
attraction szórakozás, kellemes időtöltés
amid közepette
dismantle szétszed (gépet,szerkezetet)
stretch szakasz (útvonalé, pályáé, vezetéké, folyóé stb.)
sincere (szinsziör) őszinte
Created by: Kristof