Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know (0)
Remaining cards (0)
Know (0)
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Econometrie

Hoofdstuk 1

TermDefinition
de doestelling doel dat je wilt realiseren
de aanpak hoe je iets gaat doen of oplossen
behelzen devatten, inhouden
de nadruk extra aandacht
voltooien in een toestand brengen dat het af is
bijgaand bijgevoegd, als bijlage
gericht met een bepaald doel
toetsen testen
het kader stel lijnen om een tekst of plaatje
in het kader van als onderdeel van
toepasbaar geschikt
schatten de waarde of grootte van iets onnauwkeurig berekenen
oordelen een mening geven
beoordelen een oordeel geven over
toepassen in de praktijk brengen
volgtijdelij na elkaar
beheersen iemand of iets in zijn macht hebben of bedwingen
kwantificeren in cijfers vaststellen of uitdrukken
dergelijk die of dat erop lijkt
de veronderstelling dat wat je veronderstelt
het kwadraat uitkomst als je een getal met zichzelf vermenigvuldigt
tevens ook
aanleren studeren, leren
de voorspelling woorden waarmee je iets voorspelt
de uitbreiding deel waarmee iets is vermeerderd of groter gemaakt
nuanceren verduidelijken door meer details te geven
doorheen door
reëel werkelijk
inbinden een boek binden
insturen iemand sturen
quoteren punten of waarde toekennen
de verwijzing het verwijzen naar
enkelvoudig eenvoudig
de last iets dat je moet betalen
hernermen hervatten, wieder anfangen
de vaardigheid het vaardig zijn in iets
het oordeel mening die je vormt na overleg of nadenken
het vermogen dat wat iemand of iets kan
peilen onderzoeken wat mensen vinden of voelen
schrompelen samentrekken
naarmate in dezelfde verhouding
beschouwbaar beschouwelijk
de stichting instelling met een ideëel doel zonder leden en zonder het doel om winst te maken
de verklaring uitleg
de prestatie iets bijzonders dat je doet
de uitkomst de resultaat, de antwoord
omwille van <om te voldoen aan de wens of eis van>
verstorend hinderen, belemmeren, beletten
de doorsnede vlak waarlangs iets is doorgesneden, gemiddelde
de waarneming iets wat of keer dat je waarneemt
bevatten inhouden
weliswaar <dit woord gebruik je om iets toe te geven, voordat je iets anders zegt>
het beleid manier waarop je iets regelt en leidt
de maatstaf norm voor de beoordeling
nagaan onderzoeken
tegenover ten opzichte van
beschrijvend typisch
de hervorming grote verandering om iets te verbeteren
het comité groep mensen met een bepaald doel of belang
Created by: yellowrose2011
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards