Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Enskuorðalisti í ísl

Enska

TermDefinition
Dissolution Uppleysing
Compound Efnasamband
Solvent Leysir
Ion Jón
Combustion Brennsla
Catalyst Hvati
Coat Húða
Metal Málmur (Metallic)
Configuration Stilling
Subdevision Undirskipting
Subsequently svo
Varitation Breytileiki
Excessive óhófleg
Diameter Þvermál
Imply Gefa í skyn
Defective Gallað
Elaborate Skýra nánar
Elaboration Útskýring
Quanity Magn
Quantitative Magn (adj.)
Qualitative Bera saman?
Irradiation Geislun
Dosage Skammtur
To be exposed to óvarinn fyrir
Ranked Flokkað
Undergo Gangast undir
Photochemical reaction Ljósefnavirkni
Smog Reykjamóða
Photolysis Ljósrof
Irritation Erting
Shift Breyting
Virtually Nánast
Depleted Fullnýtt/eydd?
Chromosome Litningur
Genetic information Erfðaboð
Duplicated Afritaður
Varnish Lakk
Vaporise Breyta í gufu
Emit (emission) Losa /hleypa út í náttúruna
Hooding Hlíf
Ventilation Loftræsing
Propriety Almenn siðfræðiskrafa
Unethical Siðlaust
Conventational Hefðbundinn
Ultrasonic testing Úthljóðsprófanir
Mask Hylja
Discontinuity Rof
Entail Hafa í för með sér
Conversion Breyting
Solitary pursuit Einangruð starfsgrein
Astronomy Stjörnufræði
Ascertain Ganga úr skugga um
Abode Heimili
Asia minor Turkey
Mysticism Dulspeki
Ingenuity Snilld
Capture Fanga
Yard 3 fet, 09 m
Hence Þess vegna
Sophisticated circuits Smárás
Arthimatic Talnafræði
Angiography Æðamyndataka
Procedures Aðferðir
Emission Losun
Decaying Eyðing/ rýrnun
Zenith Hámark (þegar eitthvað er í bestum árangri)
Recede Hverfa
Implementation Útfærsla
Generalist Maður sem hefur þekkingu á mörgum sviðum
Refineries Hreinsistöðvar (olíu)
Petrochemical Samheiti efna úr jarðolíu/jarðgasi
Plant Ver
Upsets Raskanir
Subordinating conjunctions Aukatengingar
Compute Reykna
Owing to Sökum
Amu Atomic mass unit
Strategic commodities Hernaðar söluvörur
Slammability Eldfimi
Combustible Eldfimur
Created by: karitas03