Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

kelime çalışma

TermDefinition
steadfast kararlı, ısrarcı, değişmez
tin kalay teneke kurşun
been olmuştur var olmak, bulunmak
shouldered omuzlamak, yüklenmek, omzuna almak
shouted diye bağırdı, haykırmak, seslenmek
clapped alkışlamak, hafifçe el vurmak, el çırpmak
noticed bildirmek, fark etmek, farkına varmak,
trough yalak, oluk, tekne
arranged düzenlenmiş, ayarlanmış, sıralanmış
meant demek, kast etmek, anlamına gelmek
lake göl, koyu kırmızı boya
swanley kuğucuk
wax balmumu, mum, cila
seemed görünüyordu, gibi görünmek
float (isim)yüzen şey, (fiil) yüzmek, su üstünde süzülmek
gaze dik dik bakmak
whole bütün, tüm, tam
enchanting büyüleyici, etkileyici, sihirli
gauzy şeffaf, tül gibi, sisli, puslu
narrow (sıfat)dar, sınırlı, kısıtlı,(fiil)daraltmak, daralmak, kısmak
ribbon şerit, kurdele, bant
sear (sıfat)sararmış, kurumuş,(fiil)
held tutmak, almak, barındırmak
sequin payet elbise, pul, altın para
charming büyüleyici, sevimli, çekici
stretched gergin
stretch germek, gerdirmek
indeed gerçekten, aslında, doğrusu
certanly kesinlikle, şüphesiz, elbette
acquaintance tanıdık, tanışmak
length uzunluk, boy
snuff enfiye, burnuna çekmek
rattled tıkırdamak, hırıltı yapmak, tıngırdamak
nutcrackers fındıkkıran, ceviz kıracacağı
somersaults takla, parende, salto
slate arduvaz kayacı, barut rengi
din (isim) gürültü, şamata, (fiil) kafa şişirmek, söyleyip durmak, çınlamak, gürlemek
verse (isim) dize, mısra, kıta, dörtlük, (fiil) şiir yazmak
Created by: 100006751353856