Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Turkish

Cumleler

QuestionAnswer
Merhaba Hi MERHABA
Nasılsınız? How are you?(respect) IYIYIM
Adın ne? İsmin ne? What is your name? ADIM AHMET
Ayağa kalk Stand up TAMAM HOCAM
Parmak kaldır Raise your finger KALDIRIYORUM
Otur Sit TAMAM HOCAM
Konuş Talk KONUSUYORUM
Sayfa.................. aç Open page .... TAMAM ACIYORUM
Tahtayı sil Rub the black board TAMAM SILIYORUM
Çöpü al Pick rubbish TAMAM HOCAM
Anladın mı? Did you understand? ANLADIM
Kalem alabilir miyim? May I get a pen? ALABILIRSIN
Kalem açabilir miyim? MAy I sharpen my pencil? ACABILIRSIN
Tuvalete gidebilir miyim? May I go to wash room GIDEBILIRSIN
Soru sorabilir miyim? May I ask a question SORABILIRSIN
Bu ne demek? What does it mean? BU …
Nerelisin? Where are you from? MISIRLIYIM
Nerede oturuyorsun? Where do you stay? RAHABTA OTURUYORUM
Eviniz nerede? Where is your house? MAADİDE
Kaç kardeşin var? How many siblings do you have? UC KARDESIM VAR
Hangi okulda okuyorsun? Which school do you study? SALAHADDIN KOLEJINDE OKUYORUM
Kaçıncı sınıftasın? Which class are you in? BIRINCI SINIFTAYIM
Ne olmak istiyorsun? What do you want to be? OGRETMEN OLMAK ISTIYORUM
Baban ne iş yapıyor? What is your father's profession? BABAM MUHENDIS
Ne yiyorsun? What are you eating? ET YIYORUM
Nereye gidiyorsun? Where are you going to? OKULA GIDIYORUM
Nereden geliyorsun? Where are you coming from? YURTTAN GELIYORUM
NE istiyorsun? What do you want? KALEM ISTIYORUM
Bu kimin? Whose is this? AZAD HOCANIN
Saat kaç? What is the time? SAAT ON IKI
Bugün ayın kaçı? Which day of the month? BUGUN AYIN ONU
Bugün ne Which day is today? BUGUN PERSEMBE
Bugün hava nasıl? How is the weathe?r HAVA SICAK
Hasta mısın? Are you sick? EVET HASTAYIM
Ali,ahmet, hüseyin ..... nerede? Where is .......(Ali,Ahmet) ONLAR OKULDALAR
Doğum tarihin kaç? What is your birthdate? 20 SUBAT 1994
Ne yapacaksın? What will you do? DERS CALISACAGIM
Ne alacaksın? What will you buy? EKMEK ALACAGIM
Defterin var mı? Do you have exercise book? EVET VAR.HAYIR YOK
Paran var mı? Do you have money? HAYIR YOK
.................. e hoşgeldiniz Welcome to..... HOSBULDUK
İyi misiniz? Are you fine? EVET IYIYIM.HAYIR IYI DEGILIM
.................. nasıl? How is...........? IYI.GUZEL
Güzel mi? Is it nice......? EVET GUZEL.HAYIR GUZEL DEGIL
Özür dilerim I am sorry MUHIM DEGIL
Affedersiniz Excuse me BUYURUN
Kalemimi kaybettim I lost my pen NE ZAMAN
.......... çalındı. My.......... is stollen NEREDE
Birisi çaldı. Someone stole .......... NE ZAMAN
Görüşürüz See you GORUSURUZ
Unuttum I forgot HATIRLA
Nasıl gidiyor? How is it going? IY.GUZEL.KOTU
Ne var ne yok? What's up? DERS CALISIYORUM
Kaça gidiyorsun? Which class are you in? BIRINCI SINIFA GIDIYORUM
Zil çaldı mı? Has the bell rung? EVET CALDI
Çok yaşa Bless you (when someone sneezes) HEP BERABER
Eline sağlık (elinize sağlık) Thanks for ....... AFIYET OLSUN
Afiyet olsun Enjoy your meal TESEKKUR EDERIM
Girebilir miyim May I come in GIREBILIRSIN
Şaka yaptım I made a joke COK GUZEL
Acıktım I am hungry NE YEMEK ISTERSIN
Susadım I am thirsty NE ICMEK ISTERSIN
En son hangi konuyu öğrendik? Which topic we have learnt recently IKINCI KONUYU OGRENDIK
Hangi konudayız? Which topic we are in? BIRINYIZCI KONUD
........ niçin okula gelmedi? O, hasta Why .....didnot come to school. O HASTA
Kim yok? Who is absent ALI YOK
Mis gibi kokuyor It smells nice EVT GUZEL KOKUYOR
Ödevini yaptın mı? Did ou do your homework? EVET YAPTIM.HAYIR YAPAMADIM
Okulunu seviyor musun? Do you like your school? EVET SEVIYORUM
Öğretmenlerini seviyor musun? Do you like your teachers? EVET SEVIYORUM
Türkçe zor mu, kolay mı? Is Turkish hard or easy? TURKCE KOLAY
.......... ‘yı nasıl buldunuz? How did you find ........... GUZEL
Rica ederim Not at all, You are welcome TESEKKUR EDERIM
Teşekkür ederim Thanks BIR SEY DEGIL
Maalesef Unfortunately MAALESEF
Hoşgeldiniz hoşbulduk Welcome Thank you HOSBULDUK
Gözlerime bak Look at my eyes BAKIYORUM
Sen söyle You say SOYLUYORUM
Çok önemli Its very important EVET ONEMLI
......... istiyorum I want ........... NE ISTIYORSUN
Babanın adı ne? What is your father's name? BABAMIN ADI FUAT
Ne yapıyorsun? What are you doing? FUTBOL OYNUYORUM
Kendini tanıt Introduce yourself ADIM ALI.ONBES YASINDAYIM
Yardım eder misin? Can you help me? EVET YARDIM EDERIM
Kaç saat uyuyorsun? At what time do you sleep? ALTI SAAT UYUYORUM
İyi uykular Have a nice sleep TESEKKUR EDERIM
İyi geceler Good night IYI GECELER
İyi günler HAve a nice day IYI GUNLER
Hangi sınıftasın? Which class are you in? BIRINCI SINIFTAYIM
Tekrar et Repeat TEKRAR EDIYORUM
Ezberle Memorize TAMAM
Türkiye’yi biliyor musun? Do you know Turkey? EVET BILIYORUM
Hangi takımı tutuyorsun? Which team do you support? GALATASARAY
En sevdiğin ............. ne? What is your favourite...........? SARI.
Hangisi daha güzel? Which one is better? KALEM DAHA GUZEL
Soru sor Ask a question SORUYORUM
Cevap ver (cevapla) Answer TAMAM
Çabuk ol Be quick TAMAM
Anlat Explain ANLATIYORUM
Temizle Clean TEMIZLIYORUM
Geçmiş olsun I wish you quick recovery TESEKKUR EDERIM
Kolay gelsin May it be easy TESEKKUR EDERIM
Cümle yap MAke a sentence YAPIYORUM
Öğren LEarn OGRENIYORUM
Çalış Study TAMAM.CALISIYORUM
Tahmin et Guess TAHMIN EDIYORUM
Hayırlı olsun May it be blessed TESEKKUR EDERIM
İyi şanslar Good luck TESEKKUR EDERIM
İyi dersler Have a nice lesson TESEKKUR EDERM
Başarılar Good luck TESEKKUR EDERM
Düzgün otur Sit properly OTURUYORUM
Dikkat et Be carefull INSALLAH
Rahatsız etme Don't disturb TAMAM HOCAM
Created by: Turkish
Popular Turkish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards