Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

T.CHEMIE

Definities

TermDefinition
Effectieve botsingen Deeltjes moeten voldoende energie beschikken om reactie te doen ontstaan.
2 voorwaarden voor effectieve botsingen 1: juiste oriƫntatie 2: krachtig genoeg zijn voor voldoende energie om de bindingen te breken
Reactiesnelheid Gelijk aan de hoeveelheid stof (uitgedrukt in mol) die per liter reactiemengsel en per seconde wordt omgezet of gevormd. Dus over de verandering in concentratie. (uitgedrukt in mol/l.s)
Uitgangstoffen Beginstoffen.
Reactieproducten Stoffen na de reactie.
Katalysator Stof die een reactie sneller kan laten verlopen zonder er aan deel te nemen.
Inhibitor Stof die een bepaalde reactie kan doen vertragen.
Onvolledige reactie We vinden in reactiemengsel nog alle componenten terug.
Evenwichtsreacties onvolledige reacties die zowel van links naar rechts als van rechts naar links kunnen verlopen.
Omkeerbaarheidsteken Dubbele halve pijl.
Reagentia= Uitgangstoffen.
Dynamisch evenwicht Reagentia omgezet tot reactieproduct als reactieproduct omgezet wordt tot reagentia.
Evenwichtsconcentratie Bij instellen van het evenwicht blijven de concentraties van reagentia en reactieproducten constant.
Homogene evenwicht Alle bij reactie betrokken stoffen verkeren in dezelfde fase. Gasmengsels en oplossingen.
Heterogene evenwicht verschillende aggregatietoestanden bij het evenwicht betrokken.
Principe van Van 't Hoff Bij een in evenwicht verkerend stelsel bevordert temperatuursverhoging de endotherme reactie en temperatuursverlaging de exotherme reactie.
Principe van Le Chatelier Wanneer een systeem in evenwicht wordt verstoord door wijziging van temperatuur, volume of concentratie , reageert dat systeem met een verschuiving van het evenwicht waardoor die wijzigingen zoveel mogelijk teniet worden gedaan.
Arrheniuszuur Stof die H+ ionen afgeeft aan water.
Arrheniusbase Stof die, opgelost in water, OH- ionen afgeeft of vormt.
Bronstedzuur Molecule of ion dat een H+ ion afgeeft, PROTONDONOR
Bronstedbase Molecule of ion dat een H+ ion opneemt PROTONACCEPTOR
Protolyse Chemische reactie waarbij H+ ion van molecule of ion loskomt en naar andere molecule of ion overgaat.
Amfolyt Stof die zich zowel als zuur als als base kan gedragen. vb: water
Kw Waterconstante.
Sterk zuur Ioniseert volledig in water, evenwicht ligt volledig rechts en is een aflopende reactie.
Zwak zuur Ioniseert gedeeltelijk in water.
Kz Zuurconstante
Kb Baseconsante
Hoe sterker het zuur/de base... Hoe zwakker de geconjugeerde base/zuur.
Neutralisatiereacite Reactie waar de basische oplossing geneutraliseerd wordt door een zure oplossing. Ook omgekeerd.
(EP)= Equivalentiepunt Bereik je bij het samenvoegen van equivalentie hoeveelheid van een zuur en een base.
Equimolair Aantal mol van beide deeltjes moeten ongeveer gelijk zijn.
Buffermengsels mengsels waarvan de pH niet (of weinig) verandert door toevoeging van een zuur of base.
...vertoont een bufferwerking. Elk mengsel van een zwak zuur en zij geconjugeerde base (of zwakke base met zijn geconjugeerde zuur)...
Oxidatie Stijging van de oxidatietrap.
Oxidator Als een ion een metaal kan laten oxideren. vb: Cu2+ is in staat om zinkmetaal te oxideren.
Reductor Als een metaal ionen kan reduceren tot een metallisch element. vb: Zinkmetaal kan koperionen reduceren tot metallisch koper.
Redoxreactie (hoe?) Elektronen uitgewisseld op dergelijke wijze dat het aantal opgenomen elektronen steeds gelijk is aan het aantal afgeven elektronen. Deze elektronenoverdracht gebeurt rechtstreeks naar de oxidator.
Kathodisch bescherming Metaal beschermen tegen corrosie door die in contact te brengen met een metaal die gemakkelijk oxideerd.
Redoxreacite (def.) Chemische reactie wwaarbij elektronen uitgewisseld worden. Oxidator wordt gereduceerd (neemt e- op) terwijl reductor geoxideerd (geeft e- af).
Oxidatietrap Is dezelfde als ionlading. Lading die een atoom zou hebben indien elektronen in een binding worden toegekend aan het meest elektronegatieve atoom van die binding.
Binaire moleculeverbindingen Moleculeverbindingen die uit 2 verschillende elementen bestaan.
Ternaire moleculeverbindingen .. die uit 3 verschillenden elementen bestaan.
Created by: 1359775569
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards