Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

A.CHEMIE

Definities

TermDefinition
effectieve botsingen, is botsing met (2) 1. een juist erichtheid om chemisch binding te verbreken en nieuwe te vormen 2. voldoende energie om chemische binding te verbreken
minimumenergie hoeveelheid energie nodig om bindingen te beken
reactiesnelheid drukt de verandering uit van de concentratie (Δc) van één van de bij de reactie betrokken stoffen in functie van de tijd (Δt)
vm gemiddelde reactienselheid
formule reactiesnelheid vm = Δc/Δt
inhibitor stof die reactiesnelheid verkleint zonder dat ze zelf veranderen
homogene katalyse katalysator vorm homogeen stelsel met reactiemengsel
tussenproduct geactiveerd complex
heterogene katalyse meestal gasvormige uitgangsstoffen in contact met katalyserende metalen of metaaloxiden
k reactiesnelheidsconstante
globale orde x+y+z
evenwichtsmengesel mengsel me een welbepaalde samenstelling
evenwichtsreactie reactie die bij eenzelfde temperatuur ook in de omgekeerde richting kan verlopen
homogeen evenwicht komen vooral voor bij gassen en oplossingen
heterogeen evenwicht verschillende aggregatietoestanden betrokken zijn bij het chemisch evenwicht
k = evenwichtsconstante onafhankelijk van de beginconcentraties van de reagentia. Wel enkel en alleen van de temperatuur
verschuiving chemisch evenwicht concentratie, temperatuur, katalysator
pH waterstofexponent
Kw waterconstante
Kz zuurconstante
hoe hoger Kz... hoe sterker het zuur
polyprotisch als een zuur meer afsplitsbare protonen bezit
hoe lager pKz van een zuur hoe sterker het zuur
Kb baseconstante
baseconstante uitdrukking van de sterkte van een base
hoe lager pKb hoe sterker de base
titreervloeistof oplossing waarvan de concentratie nauwkeurig gekend is
volumetrie metingen van volumes
titratie volumetrische bepaling van de concentratie van een stof in oplossing
omslaggebied pH-waarde waarbij de indicator verandert van kleur
Created by: 1359775569