Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

pressure pointsee

vuosilukuvastaus
-1700 Hammurabin laki
-753 Rooman valtion perinteinen perustamisvuosi
-700 -luku Kreikassa yhteiskunnan agraarinen luonne alkoi väistyä ja vaihdanta ja rahatalous edetä
-640 - -558 Solon, tuomari
-600 -luku Ateenan talonpojat ahtaalle kun maahan tulvi ulkomailta halpaa viljaa
-510 eteenpäin Rooman valtiomuoto tasavaltainen
-450 XII taulun lait
-367 tie ylimpiin virkoihin muille kuin patriiseille avattiin, kansantribuuni-instituutio syntyi
-322 Aristoteles kuoli
-199 - -120 antiikin kuuluisimpia historioitsijoita Polybios
-100 - + 200 klassinen kausi
-27 Augustus valtaan
27 -285 prinsipaatin aika
161 Gaiuksen oppikirja Gaius julkaistiin
285 -565 dominaatin aika
300 -luvulla Theodosius II:n hallitsi
354 -430 kirkkoisä Augustinus
476 germaaniheimojen valloitukset Roomassa
527 -534 Corpus Iuris Civilis laadittiin Triboanuksen ja häntä avustaneen komission työllä
527 -565 keisari Justinianuksen valtakausi
534 Justinianuksen Corpus Iuris Civilis
600 -luku islamilaisen oikeuden koronotonkielto "riba-instituutio"
700 -luvulla koottiin yhteen kirkolliskokousten päätöksiä ja paavien antamia kirjeitä
1066 => Vilhelm Valloittajan johtamien Ranskan normannien toimesta tapahtuneen Englannin valloituksen jälkeinen aika
1098 oikeustieteen opetus alkoi munkki Irneriuksen luennoista Bolognassa
1100 -luku oikeustieteen synty
1100 - 1200luvuilla kansallisvaltioiden kehitys alkoi Englannissa
1100 - 1200lukujen taite kirkon yhteiskunnallinen mahtiasema faktisesti suurimmillaan
1100 -1200luvuilla vaikuttaneet paavit näinä kirkon suuruuden aikoina olivat yliopistollisen juristikoulutuksen saaneita
1100 -luku jury-järjestelmä syntyi
1100 -luku ensimmäiset kannekaavoja koskeneet luettelot ja kommentaariteokset laadittiin Englannissa
1122 piispat tunnustivat keisarin feodaaliseksi päämiehekseen, ylin hengellinen valta paavilla
1140 Decretum Gratini, munkki Gratinuksen, joka vaikutti Bolognassa kokoama kanoninen kodifikaatio
1154 -1189 Henrik II hallituskausi
1178 Westminsterin kuninkaallinen tuomioistuin perustettiin
1200 -luku ristiretket Suomeen
1200 -luvulta lähtien maalaisoikeutta alettiin kodifioida
1200 -luvun puolivälissä maaseudun tapaoikeuden kodifikaatio Ranskassa, Ludwig Pyhän laita ja Bouvoisin tapaoikeus
1215 jumaltuomiot (ordiaalit) ja muut syyllisyyden selvittämiset yliluonnollisin voimin kiellettiin
lateraanikokouksen päätöksellä
1215 turvakirja Magna Charta, turvasi ennen muuta aatelisen ylimystön oikeuksia vahvistuvaa keskusvaltaa vastaan
1225 -1274 Tuomas Akvinolainen
1234 Decterales Greforii IX / Liber Extra
1235 Sachsenspiegel, Saksan alueella laadittu maaseudun tapaoikeuden kodifikaatio
1240 -1480 tataarien eli idästä tulleiden valloittajien (Mongolia) valtakausi Venäjällä
1258 säädettiin, että uusia kannekaavoja ei saanut antaa ilman ylhäisaatelin dominoivan neuvoston suostumusta
1265 Siele Partidas Alfonso X:n aloitteesta laadittu maaseudun tapaoikeuden kodifikaatio
1295 => edellytettiin myös parlamentin lupaa kannekaavojen antamiseen
1300 -luvulle tultaessa yliopistojen määrä nousi toiselle kymmenelle
1300 -luvun puolivälissä Maunu Eerikinpojan kaupunkilaki Ruotsi-Suomessa
1300 -1400luku kapinoita ja levottomuuksia jo tuolloin
1314 -1357 Bartolus (ruhtinas?), oppi että alueellinen tuomiovalta alueen suvereenille hallitsijalle,
vaikka korkein poliittinen valta pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisarille
1339 Bolognan yliopiston oikeustieteen professoreista 27 oli legistejä ja 12 dekretistejä
1400 -luvulla kansallisvaltioiden kehitys alkoi Ranskassa
1400 -luvun lopulla yliopistoja yli sata
1400 -luku Ranskassa aitoa absolutismia
1400 -luku Välimeren piirissä käyttöön kaleeriorjuus
1400 -1900 Afrikasta kuljetettiin muihin maanosiin 15 miljoonaa orjaa
1469 -1527 Niccolò Machiavelli
1477 Upsalan yliopisto perustetaan
1480 about Moskova pystyi karkottamaan tataarit
1483 -1546 uskonpuhdistaja Martti Luther
1495 saksalais-roomalaiseen keisarikuntaan perustettu ylin kamarioikeus sai nimenomaiset valtuudet
soveltaa roomalaista oikeutta
1500 -luvulla kansallisvaltioiden kehitys alkoi Espanjassa
1500 -1600luvuilla oppia jaetusta omistusoikeudesta, aatelisto käytti Ruotsi-Suomessa
1500 -luvun inflaatio ryöstäytyi valloilleen
1500 -luku (talonpoikais)kapinoiden huippuvaihe
1500 -luku Amsterdam maailman johtavia kaupan keskuksia
1500 -luvulla toteutettiin Espanjassa, Englannissa ja eräissä Saksan ruhtinaskunnissa hallinnon reformit
1500 -luvulla espanjalaiset ottivat kantaa siirtomaiden valloituksiin liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin
1530 -1584 Iivana Julma
1532 Kaarle V:n antama Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnon rikoslaki Constitutio criminalis carolina
1560 -1584 Filip II Espanja
1563 Eerik XIV:n antama patentti törkeistä rikoksista: Jumalan käskyt = esivallan käskyt
1582 -1918 Corpus Iuris Canonici, katolisen kirkon oikeuden kodifikaatio, kirkon virallisten oikeussääntöjen kokoelma
1583 -1645 Hugo Grotius, rationaalisen luonnonoikeuden oppi-isä
1588 -1679 Thomas Hobbes
1589 ensimmäinen työ- ja ojennuslaitos Euroopassa perustettiin Amsterdamiin
1596 -1597 nuijasota
1597 törkeistä rikoksista säädetyn patentin esipuhe Mooseksen laki, Ruotsi-Suomi
1600 -luvulla rationaalinen eli järkiperäinen ajattelu nousi tieteellisen ajattelun perusprinsiipiksi
1600 -luvun puoliväli yli 2/3 maanviljellystä pinta-alasta opin jaetusta omistusoikeudesta piiriin
1600 -luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä keskusvalta Ruotsi-Suomessa vahvistui niin paljon, että se
kykeni huolehtimaan konfliktien käsittelystä kaikissa vaiheissa => moderni valtio syntyi (juridinen vallankumous)
1600 -luvun loppupuolelle saakka kaksilinjainen oikeusjärjestelmä säilyi voimassa
1600 -luvulla viimeistään absolutismi oli lyönyt itsensä läpi miltei kaikkialla Euroopassa
1600 -luvun jälkimmäisen puoliskon Hollannissa valtaa piti varakas kauppiasaristokratia
1600 -1700 luvuilla Ruotsi-Suomessa hovioikeuksien leuteraatio- eli lieventämisoikeudella suuri merkitys rangaistusjärjestelmää
lieventävänä ja valistuksen kauden rikollisoikeudellisia uudistuksia ennakoineena elementtinä
1600 -luvun alussa maallistuneen rationaalisen luonnonoikeuden esiinmarssi
1604 lakikokoelma, joka syrjäytettiin Norske lov:lla
1608 Mooseksen laki kanonisoitiin toissijaiseksi oikeuslähteeksi Kaarle IX:n antamalla asetuksella
1608 Kaarle XI:n antama Kristoferin maanlain vahvistus: tuomioistuin noudattaa jumalan lakia kuten se on raamatussa
1611 -1632 Kustaa II Adolfin valtakausi, hallinnon reformi Ruotsi-Suomessa
1614 oikeudenkäyntisääntö => Svean hovioikeus
1615 päätettiin: hovioikeuden tuomiot saatettiin alistaa kuninkaan ratkaistaviksi (Ruotsi-Suomi)
1625 Sodan ja rauhan oikeus, Hugo Grotiuksen pääteos
1628 Petition of Rights
1630 hovioikeus perustettiin Tarttoon
1632 hovioikeus perustettiin Turkuun
1632 -1694 Samuel Pufendor, luonnonoikeusajattelija
1632 -1704 John Locke
1634 -1714 Ludwig XIV aurinkokuningas
1634 hallitusmuodon säännökset: perusta lujalle ja lakisidonnaiselle hallinnolle, joka on riippumaton
hallitsijan persoonasta (Ruotsi-Suomi)
1634 hovioikeus perustettiin Jönköpingiin (Götan hovioikeus)
1638 -1715 Ludwig XIV
1640 Turun akatemia perustetaan
1640 -1651 Thomas Hobbes maanpaossa Ranskassa
1648 -1660 Oliver Cromwellin johtamien parlamentin valtaa kannattaneiden keropäiden diktatorinen valtakausi
1651 Leviathan, Thomas Hobbes
1660 -1661 Christian V siirtyi yksinvaltaan
1679 Habeas Corpus
1680 -luku vuoden 1734-lain valmistelu liikkeelle
1683 Danske lov, Christian V:n toimesta annetut Tanskan ja Norjan lakikokoelmat
1687 Norske lov, Christian V:n toimesta annetut Tanskan ja Norjan lakikokoelmat
1688 Vilhem Oranialainen (Vilhelm III) valtaan Englannin mainion vallankumouksen kautta
1689 -1725 Pietari Suuren valtakausi
1689 Declaration of Rights -julistus
1689 -1755 Charles Luis de Secondat Mostesquieu
1690 Two Treatises on Government (Kaksi tutkimusta poliittisesta hallinnosta), John Locke
1694 osa vuoden 1734-lain kaarista valmistui, reduktio-oikeudenkäyntejä varten
1700 -luku yhteiskunnallisen ajattelun kärkimaa vaihtui Englannista Ranskaan
1700 -1800 lukujen taite erityyppisiä vapausrangaistuksia käyttöön
1712 -1778 Jean-Jacques Rousseau, geneveläinen yleisnero ja kirjailija
1719 säätyvallan kausi alkaa Ruotsi-Suomessa
1723 -1790 Adam Smith
1734 Ruotsi-Suomen vuoden 1734-laki
1738 -1794 Cesare Beccaría
1740 -1786 Preussin Fredrik Suuri, valistunut itsevaltias
1740 kidutus poistettiin Preussin lainsäädännöstä miltei kokonaan
1745 kidutus lopullisesti kiellettiin Preussissa
1746 -1778 Itävallan Maria Teresia, valistunut itsevaltias
1746 Fredrik II antoi määräyksen kattavan lakikodifikaation laatimisesta (Preussi)
1748 Lakien henki, Mostesquieu
1748 -1832 Jeremy Bentham, englantilainen utilitaristisen yhteiskuntafilosofian kehittäjä
1754 kuoli Christian Wolff, luonnonoikeusajattelija
1764 Rikos ja rangaistus, Cesare Beccaría
1765 1794 Venäjän Katariina Suuri, valistunut itsevaltias
1770 mylläri Arnoldin oikeudenkäynti (Preussi)
1770 -luvulta lähtien parannusperiaate valistusajattelijoilta mm. Itävaltalainen Filangieri
1771 -1792 Ruotsin Kustaa III, valistunut itsevaltias
1772 Kustaa III poisti kidutuksen käyttömahdollisuuden laista
1775 hovioikeus perustettiin Vaasaan
1776 kidutus kiellettiin Itävallassa
1778 -1798 Itävallan Josef II, valistunut itsevaltias
1779 kuolemanrangaistuksen käyttöalaa supistettiin Ruotsi-Suomessa
1779 -1861 F. K. von Savigny, historiallisen koulukunnan suuri nimi
1780 Fredrik asetti komitean valmistelemaan uutta kattavaa maanlakia (Preussi)
1780 kidutus kiellettiin Ranskassa
1786 -1797 Preussin Fredrik Vilhelm II, valistunut itsevaltias
1787 ehdotus maanlaiksi julkaistiin ja levitettiin ympäri Eurooppa (Preussi)
1789 Ranskan suuri vallankumous
1789 erillinen korkein tuomioistuin (Kuninkaan korkein oikeus) perustettiin Kustaa III:n toimesta
1789 yleissäätyjen kokous Ranskassa
1789 Ranskan vallankumouksen ihmisoikeuksien julistus
1789 Ruotsi-Suomessa Kustaa III antama yhdistys- ja vapauskirja: vahvistettiin omistusoikeuksia
1791 Ranskan uusi valtiosääntö
1793 ensimmäiset ehdotukset lakiuudistuksista Ranskassa
1794 Preussin yleinen maanlaki ALR (Allgeimeine Landsrecht für Preussischen Staaten)
1800 -luvulla oikeushistorian kiinnostus kansallisen oikeuden historiallisiin juuriin, kansallisvaltioiden identiteetin luominen
1800 -luvun puoliväli modernin historian- ja yhteiskuntatutkimuksen synty
1800 -luku vahvojen kaupunkikulttuurien dominoimilla alueilla (Italia, Saksa) kansallisvaltiot syntyivät
1800 -luku Saksa ohittaa Ranskan yhteiskunnallisen ajattelun kärkimaana
1800 -luvun lopulla käsitelainoppi rantautui Suomeen
1804 Napoleonin siviililakikirja (Code Civil)
1804 -1810 viiden kodifikaation muodostama lakipaketti: siivililakikirja, lait siviili- ja rikosprosessista, rikoslaki ja kauppalaki
1807 uudistukset alkoivat Preussissa, säätyasemaan perustuneet rajoitukset poistettiin virkojen tavoittelun
kuin myös elinkeinotoiminnan harjoittamisen alueella
1807 Englanti kielsi orjakaupan
1809 -1810 maaorjuus poistettiin Preussissa
1810 -luvulla Suomi sai oman keskushallinnon kun senaatti ja kollegiot perustettiin
1811 Itävallan siviililakikirja ABGB
1814 -1830 restauraation kausi
1817 -1892 käsitelainoppinyt Bernhard Windscheid
1820 -luvulla Englannissa voimmas yli 220 kuolemanrangaistuksen uhan alaista rikosta
1830 -luvulle saakka Englannin rikosoikeus pysyi ankarana
1830 heinäkuun vallankumous Ranskassa
1830 -luvulla Ranskassa äänioikeus 10%:lla miehistä
1830 -1848 Ludwig Filipin hallintakausi (Ranska)
1832 äänioikeutta laajentanut reformi Englannissa
1834 Saksan valtiot solmivat keskenään tulliliiton
1839 hovioikeus perustettiin Viipuriin (nykyisin Kuopio)
1840 -luvulta lähtien Englanti liberalisoi tulli- ja muutakin talouspolitiikkaansa
1841 -1903 sosialisti Anton Menger
1847 yhteinen vekseli- ja shekkilaki (Saksassa)
1848 helmikuun vallankumous Ranskassa
1850 -luku legaalinen todistusteoria murtui Suomen oikeuskäytännön tasolla (ylioikeuksissa)
1850 -1870 vapaakaupan vaihe kansainvälisessä talouspolitiikassa
1851 -1938 lakimies ja oikeustieteen professori R.A. Wrede: lain kirjaimen noudattamisesta itsearvoisen
tärkeä asia riippumatta siitä "oliko asia suuri vai pieni"
1855 -1881 Aleksanteri II: valtakausi
1856 Aleksanteri II:n kuuluisa puhe senaatissa
1859 välivaiheiden (1859, 1861, 1868) kautta 1879 elinkeinovapaus Suomeen
1859 Venäjällä uudistukset rikos- ja prosessioikeuden alueella (1859 ja 1864)
1861 maaorjuus poistettiin Venäjällä
1861 -1865 Yhdysvaltojen sisällissota, jonka seurauksena orjuus poistettiin
1863 valtiopäivätoiminta pääsi käyntiin Suomessa
1864 -1920 Max Weber
1864 asetus lainhuudatuksesta
1864 osakeyhtiölaki
1864 yhteinen kauppalaki (Saksassa)
1866 laki yksityispankeista
1868 asetus kiinnityksestä ja vanhentumisasetus
1868 konkurssisääntö ja ulosottolaki
1870 -luvulla talous palasi kansainvälisesti protektionistiselle linjalle => tullit rajoitti ulkomaista kilpailua
1870 -1871 Preussin voittoisa sota Saksaa vastaan
1871 Saksan yhdistyminen
1873 ja 1875 oikeuslaitosreformilla lakkautettiin Englannissa muodollisestikin oikeuslaitoksen kaksilinjaisuus
1873 takausasetus
1873 Saksan BGB:n valmistelu alkoi
1879 elinkeinovapaus Suomeen, sopimusvapauden laajentaminen, yksityisomistuksen vahvistaminen,
oikeusvarmuuden ja ennustettavuuden lisääminen
1883 -1946 John Maynard Keynes: valtion aktiivinen rooli talouspolitiikassa
1888 saakka leuteraatio-järjestelmä voimassa, autonomian aikana senaatin oikeusosastolla
1888 lakikomission mietintö valmiiksi
1889 uusi rikoslaki (Suomi)
1889 rikoslaki (Suomi)
1890 BGB:n jatkovalmistelu käynnistettiin
1890 Yhdysvalloissa säädetään ensimmäinen laki vapaan kilpailun turvaamiseksi (Sherman Act)
1894 uusi rikoslaki voimaan (Suomi)
1896 BGB:n ehdotus tuotiin valtiopäiville
1899 -1905 ensimmäinen sortokausi
1900 -luvun alku sortokaudet
1900 yhdistyneen Saksan siviililakikirja BGB voimaan, ALR oli voimassa tähän asti
1900 Saksan BGB
1905 marraskuussa yleislakon ja laajan protestoinnin tuloksena hallitsija joutui käynnistämään yhteiskunnalliset
muutokset Venäjällä ja Suomessa => ensimmäinen sortokausi päättyi
1906 valtiopäiväjärjestys hyväksytään Suomessa, 24v myös naiset äänioikeus
1907 ensimmäiset eduskuntavaalit
1907 Sveitsin siviililakikirja ZGB
1908 -1917 toinen sortokausi
1912 23:n Viipurin hovioikeuden jäsenen tuomitseminen
1914 P. E. Svinhufvud karkotettiin Siperiaan
1917 P. E. Svinhufvud palasi Suomen
1918 Suomen sisällissota
1918 -2007 Harold Berman, yhdysvaltalainen oikeushistorioitsija
1918 Codex Iuris Canonici annettiin, kirkon virallisten oikeussääntöjen kokoelma
1918 korkein oikeus perustettiin itsenäiseen Suomeen
1918 sisällissota (Suomi)
1918 toukokuussa laki valtiorikosoikeuksista ja niiden antamien tuomioiden täytäntöönpanosta
1919 maaliskuun eduskuntavaalit
1919 syksyllä K. J. Ståhlberg valitaan tasavallan presidentiksi
1920 torpparivapautus
1920 -luvulla alkanut maailmanlaajuinen talouslama
1920 -luvulla ZGB reseptoitiin Turkkiin
1922 Lex-Kallio
1927 -2008 yhdysvaltalainen kansainvälisen politiikan tutkija Samuel Huntington: sivilisaatioiden välisiä konflikteja
1928 -1952 Stalinin Neuvostoliitto
1929 Jürgen Habersmas syntyi: hyvinvointivaltiot kolonisoivat elämismaailmaa
1930 -luvun lopulla poliittiset oikeudenkäynnit loppuivat miltei tyystin
1931 sanan- ja kokoontumisvapautta rajoittaneet kommunistilait säädettiin
1931 ruotsalainen Stig Strömholm syntyi
1932 Mäntsälän kapina
1933 -1945 Adolf Hitlerin Saksa
1933 Franklin D. Rooseveltin ideoima New Deal-politiikka
1935 lähtien Hitlerin Saksassa säädettiin määrättyjä kansanryhmiä ja poliittisia liikeitä avoimesta diskriminoivia lakeja
1936 -1939 Espanjan sisällissota
1937 historiantutkija Heikki Ylikangas syntyi
1937 maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien punamulta-yhteistyö alkaa
1937 kansaneläkejärjestelmän luominen aloitettiin
1938 Osmo Jussila, poliittisen historian emeritusprofessori syntyi: "joulukuun kuudennen päivän tähystysaukko"
1939 30.11 Talvisota syttyy
1942 yhteiskunta-analyytikko espanjalainen Manuel Castells syntyi
1948 legaalinen todistusteoria poistettiin Suomen lainsäädännöstä
1950 -luvulta lähtien hyvinvointivaltion perusta luotiin
1952 hovioikeus perustettiin Helsinkiin
1952 historioitsija Francis Fukuyama syntyi
1956 -1981 Urho Kalevi Kekkonen presidenttinä
1957 -2012 Juha Sihvola, filosofian historian tutkija
1960 luvun loppu ja 1970luku tasa-arvon ja tavallisen kansalaisen oikeudellisen aseman parantaminen Suomessa
1960 ja 1970 luvuilla historia- ja yhteiskuntatieteiden metodinen uudistuminen
1960 -luvulle asti Suomen historiankirjoitus pitkälti itsenäistymisen ja siihen liittyvän kansallisen kertomuksen,
kansallisen menestystarinan tukipylväänä
1960 -1970 luvuilla sääntelyoptimismi saavutti suosiota
1966 eduskuntavaalit, jossa vasemmisto voitti
1968 Pariisin kevät
1970 -luvulla hyvinvointivaltio ajautui ideologiseen ja osin taloudelliseen kriisiin
1975 20.11 Francisco Franco kuoli
1977 Lars Björnen väitöskirja poliittisista oikeudenkäynneistä Turun hovioikeuksissa
1978 hovioikeus perustettiin Kouvolaan
1979 hovioikeus perustettiin Rovaniemelle
1980 -luku ja eteenpäin taloudellisen kilpailun ja hallinnollisen tehokkuuden ja kustannussäästöjen lisääminen
1980 -luvulta lähtien Suomessa nähtävissä tuomarisoitumis kehitystä
1980 KKO:n valituslupajärjestelmä otettiin käyttöön
1983 nykyisin voimassa oleva katolisen kirkon säädöskokoelma hyväksyttiin, kirkon virallisten oikeussääntöjen kokoelma
1989 Berliinin muurin kaatuminen
1989 Berliinin muurin kaatuminen
1991 kirja, jossa Francis Fukuyama esitti ajatuksen historian lopusta
1997 Heikki Pihlajamäen väitöstutkimus, legaalinen todistusteoria murtui 1850-luvulla Suomen oikeuskäytännön
tasolla (ylioikeuksissa)
1999 Suomen perustuslaki
2006 Väkivalta ja identiteetti -kirja, intialainen taloustieteen Nobel-palkittu Amartya Sen
2007 Meren katedraali -romaani, barcelonalainen lakimieskirjailija Ildefonso Falcones
2008 yhdenvertaisuuslaki (Suomi)
2008 => finanssikriisi
2010 yliopistouudistus
4000 -5000 vuotta sitten ensimmäiset valtiot syntyivät Mesopotamian ja Egyptin alueella
uuden ajan alku - 1700luvun puoliväli: absolutismin eli yksinvallan aikakausi
Created by: tatska03
Popular Physics sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards