Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Ellære, hæhæ

Spørgsmål om ellære - Zelinda, citat slut.

QuestionAnswer
Hvad er erstaningsresistansen for en seriekobling? R = R1 + R2
Hvad er enheden for spændingsforskel? V (volt)
Hvad er enheden for strømstyrke? A (ampere)
Hvad er enheden for elektrisk ladning q? C (coulumb)
Hvad er SI-enheden for energitilvækst i en komponent? J (joule)
Hvad er Kirchoffs 1. lov? I1 = I2 + I3
Hvad er størrelsen af en elementarladning e (proton)? 1,602*10^-19 C
Er elektrisk ladning et stof i sig selv eller en egenskab ved forskellige partikler? En egenskab ved forskellige partikler.
I hvilken retning bevæger strømmen sig? Den bevæger sig fra den negativt ladede ende mod den positivt ladede ende.
Spændingsforskellen U mellem A og B er defineret til at være: UAB = Ael/Q
Enhver elektrisk komponent, som opfylder Ohms 1. lov, kaldes en... Resistor
Hvad er erstaningsresistansen for en parallelkobling? R = (1/R1 + 1/R2)^-1
Hvad er enheden for modstand? Ohm
Spændingsforskellen over forskellige komponenter afhænger af... Strømmen gennem dem
Opskriv Ohms lov U = R * I
Hvis en komponent ikke er en resistor, afhænger R af... Strømmen gennem den.
Ved ethvert arbejde sker en energiomdannelse, således at den omdannede energi har samme størrelse som.. Arbejdet
Hvad er Martins yndlingsfodboldhold? Chelsea
Hvem har lige tabt KÆMPE STORT i et vigtigt BOB-SPIL Zelinda og Palle
Hvem har slået Palle med venstre hånd i bowling? Martin
Created by: 581867434