Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Math revision

Math terms revision

QuestionAnswer
Konštanta Symbol, ktorý označuje URČITÝ objekt v dannej skupine objektov
Premenná Symbol, ktorý označuje AKÝKOĽVEK objekt v dannej skupine objektov. Spravidla x, y, z ...
Kvocient Číslo udávajúce pomer dvoch hodnôt
Obor premennej Množina konštánt, ktoré zatupuje premenná
Hodnota premennej Prvok oboru premennej
Výraz Matematický zápis, ktorý vyjadruje počtové operácie a aj poradie v akom majú byť vykonané
Čo je dôkaz matematickej vety? Spočíva v tom, že ukážeme ako danú vetu dostaneme pomocou správnych úsudkov z axióm alebo z už dokázaných viet.
Matematická veta
Created by: petresku.sk