Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Gateway B2+ L10

Gateway B2+ Lesson 10

QuestionAnswer
bring up začít hovořit o; nadnést (téma)
cut in skočti do řeči
get through to jasně sdělit; objasnit
make out pochopit; tvrdit; obhajovat
pick up on navázat (na téma); rozvést
point out upozornit na; zdůraznit
speak out vyslovit se proti
spell out objasnit; jasně vyložit
talk down (to) mluvit povýšeně s
turn to obrátit se na
find something puzzling považovat něco za nepochopitelné
get the wrong end of the stick pochopit něco úplně špatně
imply something naznačovat něco
make a (witty) remark pronést vtipnou/duchaplnou poznámku
make a gaffe udělat faux pas
misinterpret somebody/something nesprávně pochopit
offend somebody unintentionally někoho neúmyslně urazit
take something literally vzít něco doslova
talk at cross purposes nevědomky mluvit každý o něčem jiném
understand nuances chápat jemné rozdíly
berserk šílený; nepříčetný
brat spratek
chit-chat povídání; tlachání
cocoon zámotek
cuddle obejmout; mazlit se
flip-flop žabka (gumový sandál); obrat v názoru o 180 stupňů
mischievous darebný; uličnický
ouch! jauvajs!
yummy ňam!; hrozně dobrý
abhor ošklivit si; mít odpor k
air vent větrací otvor/průduch
appeal kouzlo; půvab
applicant žadatel; uchazeč
bar someone from zakázat něco někomu (větš. přístup, činnost)
BBC English standardní výslovnost britské angličtiny
be crazy about být blázen do
be fond of mít rád někoho
bicycle pump pumpička na kolo
boredom nuda
boundless nesmírný
brick cihla
browse prohlížet (si)
cacophony nelibozvučnost
censorship cenzura
characterization charakterizace; popis
cilia oční řasy
correspondence korespondence; písemný styk
craze mánie; posedlost; velká móda
crumble drobit (se); rozpadat se
damp vlhký; navhlý
delight potěšení; požitek
dense hustý (les, kouř apod.)
depth hloubka; intenzita
despise opovrhovat, pohrdat, štítit se
devour sežrat; zhltnout
drift být unášen; unášet; směřovat; toulat se
flimsy chatrný; chabý; tenoučký
fold složit; přehnout
fuel nabrat (palivo); podněcovat; pohánět
give something away darovat; promarnit; prozradit
Glaswegian obyvatel Glasgow
glittering třpytivý; zářivý
grant a favour prokázat laskavost
have a soft spot for mít slabost pro
have a strong aversion to mít silnou averzi k
have affection for cítit náklonnost k
heavy goods vehicle těžké nákladní vozidlo
heuristic heuristický
insistent neústupný; neustálý
instalment splátka; díl (seriálu)
loathe nesnášet; mít odpor k
lower spustit; snížit
mighty ohromný; mocný
mutually incomprehensible vzájemně nesrozumitelný
not be able to help yourself nemoci si pomoct
notoriously notoricky (známé)
overlook mít vyhlídku na; přehlížet
overseas zámořský
peculiar (po)divný; příznačný
pile up nahromadit (se)
plump plnoštíhlý; buclatý
prioritize dávat přednost; stanovit si priority
puncture kit sada na zalepení pneumatik
puzzled zmatený
rain cats and dogs lít jak z konve
received pronunciation britská výslovnost angličtiny
retort odseknout; ostře odpovědět
retrace steps vrátit se po vlastních stopách
school register seznam žáků školy
set the table prostřít stůl
shame stud; ostuda
shimmering mihotající se
shoe last ševcovské kopyto
sideways bokem; do strany
smuggle pašovat
soap opera televizní/rozhlasový seriál
spark jiskra
stinging kousavý; štiplavý; bodavý
strike, struck, struck udeřit
stroke (of the pen) tah (perem)
stuff vycpat; nacpat (se)
sturdy robustní; statný
think the world of mít vysoké mínění o
thought-provoking inspirující
tinged with zabarvený; šmrncnutý něčím
top vést; přesahovat
transgression prohřešek
tuck something up uložit; vyhrnout si
absenteeism absentérství
adaptable přizpůsobivý
catastrophe pohroma
contagion nákaza
diversified diverzifikovaný
feedback zpětná vazba
global economy světové hospodářství
global supply chain globální dodavatelský řetězec
globalization globalizace
grapple with potýkat se s
illusory iluzorní; klamný
interdependence vzájemná závislost/provázanost
intrinsic vnitřní; vnitřně vlastní
medieval středověký
meltdown roztavení; kolaps
mitigate zmírnit; zklidnit
morph proměnit se (postupně)
pandemic pandemický
phenomenon jev; úkaz
pillar sloup
plague mor; epidemie
shock šok; leknutí
systemic systémový
turbulence turbulence
turmoil zmatek; vřava
vulnerable zranitelný; bezbranný
wreak havoc nadělat paseku; napáchat spoušť
Created by: 100001219699840