Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Gateway B2 L10

Gateway B2 Lesson 10

QuestionAnswer
business and finance ekonomika
classified ads inzeráty
entertainment and the arts kultura
features reportáže
foreign news zprávy ze zahraničí
gossip column společenská rubrika
home news zprávy z domova
letters to the editor dopisy redakci
life and style život a styl
obituaries nekrology
opinion názory
sports news sport
weather forecast předpověď počasí
aid pomoc, pomůcka
axe utnout; ukončit; zarazit
back ustupovat; couvat
ban zakázat
blast kritizovat
blaze planout; zářit
boost oživit; zvýšit; povzbudit
boss šéfovat; sekýrovat
clash být v rozporu; střetnout se
cut omezit; přerušit
drama drama; dramatická událost
head hlava; vedoucí
hit zasáhnout; trefit se
key klíčový
link spojení
move (po)hnout (se); vyvíjet se
plea naléhavá žádost; vyjádřemí obžalovaného
pledge přísaha; závazek
PM předseda vlády
probe zjišťovat informace; zkoumat
quit skončit; odejít; přestat
riddle hádanka; záhada
spark podnítit; zažehnout
wed uzavřít sňatek
breaking news aktuální zprávy (o něčem novém)
front-page news zprávy na první stránky novin
item of news (jedna) zpráva
keep somebody informed průběžně někoho informovat
make the headlines dostat se na titulní stránky novin
news updates aktuální zprávy (o něčem již zmíněném)
newsflash mimořádná zpráva
run a story přinést/odvysílat reportáž
turn of events vývoj událostí
achievement úspěch; čin
allegation (nepodložené) obvinění/tvrzení
alley ulička; průchod mezi budovami; kuželkářská dráha
alter změnit; upravit
as jako; když; jakmile; zatímco; protože
baffled zmatený; bezradný
beg prosit; naléhavě žádat
blame vinit; hanět
bold smělý; výrazný; troufalý
boycott bojkot; odmítání
broad široký
broadcast šířit; vysílat
campaign kampaň; vojenská akce
challenging náročný; podnětný; vyzývavý
clip spona; ukázka (např. z filmu)
conduct řídit; dirigovat; chovat se
controversial kontroverzní, sporný, ožehavý
costume kostým; kroj
deaf hluchý
décor zařízení/dekorace (interiéru); jevištní výprava
desperate zoufalý; beznadějný
donation dar; příspěvek
drop off usnout; klesat (kvalita); vysadit (pasažéra)
experiment pokus; experiment
fancy dress zdob(e)né/luxusní šaty
follow-up další; následný
funnel proudit; vanout; posílat (něco někam)
gatherer sběrač; sběratel; česáč (ovoce apod.)
gender pohlaví
gossip klepy
hysterical hysterický; směšný
integrity morální zásadovost; celistvost
ironic ironický
job prospects vyhlídky/šance na získání zaměstnání
matriarch žena jako hlava rodu/společnosti
moreover kromě toho
nevertheless nicméně; avšak
no sooner ihned
on no account v žádném případě
overall celkový
overwhelmingly převážně; naprosto
paparazzi paparazzi
pillow polštář
pointless zbytečný, bezvýznamný
policy politika; taktika; pojistná smlouva
prescription lékařský předpis; recept
pressure group nátlaková skupina
principle podstata; princip
print otisknout; vytisknout
privacy soukromí
protest prostest; odpor
publicity stunt pokus o zviditelnění se
publish publikovat; zveřejnit
reinforce upevnit; posílit; zpevnit
resigned smířený; odevzdaný
retail staff prodejní personál
ripe zralý
scarcely sotva; hned jak
seldom zřídka kdy
settle in usadit se
shift přesunout (se); změnit (se); (pře)řadit (rychlost v autě)
shoplifter zloděj v obchodě
since od; od té doby
spokesman mluvčí
spot všimnout si; zahlédnout
stereotype tradiční/zjednodušená/ustálená představa; konvence
stock skladovat
striker stávkující
striking nápadný, nápadně krásný
substantial značný; masivní; výrazný
suspicious podezíravý; podezřelý
tabloid bulvár(ní plátek)
variant varianta; obměna
villain zlosyn; ničema
acquire získat; nabýt
activate spustit; aktivovat
be on board být na palubě; být členem týmu
claim tvrdit; činit si nárok
confidential tajný; důvěrný
consensus shoda; (všeobecný) souhlas
cycle kolo; motorka; cyklus; koloběh
devise vymyslet
eclipse zatmění (slunce apod.)
elaborate komplikovaný; vypracovaný
encrypt zašifrovat; zakódovat
espionage špionáž
feature rys; charakteristický znak
figure out přijít na něco
flagship vlajková loď
fragment kousek; úlomek
hack rozsekat; rozřezat
hacking suchý (kašel)
handheld ruční; do ruky (přístroj apod.)
know-how (odborná) znalost
modify (po)změnit; modifikovat
museum curator kurátor/správce muzea
pirate pirátsky reprodukovat
presume předpokládat; opovážit se
pull off dokázat; zastavit (u krajnice); sundat si (oděv)
purely čistě; pouze; prostě a jednoduše
scramble lézt; hrabat se; rvát se; zakódovat (signál)
seek hledat; vyhledávat
smart phone smart phone
tap narazit (sud); čepovat (pivo); klepat; podupávat
tap into využívat
trap past; nástraha; léčka
user uživatel
Created by: 100001219699840