Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Gateway B2 L9

Gateway B2 Lesson 9

QuestionAnswer
broadband širokopásmový
camcorder videokamera
charger nabíječka
coverage pokrytí signálem
device zařízení (přístroj)
digital camera digitální fotoaparát
dishwasher myčka nádobí
flash drive flash disk
hairdryer vysoušeč vlasů; fén
keyboard klávesnice
laptop notebook; přenosný počítač
laser printer laserová tiskárna
microwave mikrovlnná trouba
mobile phone mobilní telefon; mobil
network (počítačová) síť
plug zástrčka
remote control dálkové ovládání
satnav satelitní navigace
touch screen dotyková obrazovka
vacuum cleaner vysavač
washing machine pračka
wireless bezdrátový; mobilní
adjust upravit; přizpůsobit
crash zhroutit se; spadnout (aplikace)
delete (vy)mazat
download stáhnout a uložit (počítačová data)
freeze zamrznout (počítač)
go dead vybít se (baterie)
insert vložit
install (na)instalovat; (na)montovat
plug in připojit/zapojit do sítě
press stisknout; zmáčknout
push (s)tlačit
recharge znovu nabít; dobít (baterii)
select vybrat (si)
set dát; umístit; nastavit; srovnat
stream proudit
upgrade vylepšit; zmodernizovat
back up zálohovat
go off spustit; zhasnout
hack into napadnout server
log in/on/out/off přhlásit se/odhlásit se (z aplikace)
pick up pochytit (dovednosti)
print out vytisknout (z počítače)
run on pokračovat bez přerušení
run out spotřebovat (zásoby); vypršet (čas)
scroll up/down/across projíždět text na monitoru počítače
use up spotřebovat
access dostat se k (informacím apod.)
assign zadat; přidělit
attach připojit
automated automatizovaný
backpack ruksak; batoh
back-up podpora; záloha
bark štěkat
battery baterie
beep pípat
bend ohnout, pokrčit
boarding school internátní škola (GB)
bolt západka; šroub (do matice); blesk
bronchial tubes průdušky
budding začínající; nadějný
bully týrat; zastrašovat; šikanovat
bypass obejít; vyhnout se
character povaha; osobnost; postava (filmová)
cloak plášť; pokrývka; maskování
cloaking device maskovací zařízení
collar límec
companionship společenství; přátelství
compelling přesvědčivý; podmanivý
convulsion křeč; (politická) bouře
cut down on omezit (spotřebu apod.)
database databáze
devoid of (zcela) postrádající
drawback nevýhoda; stinná stránka
faint slabý; chabý; malátný
firewall protipožární přepážka; ochrana počítače před viry a průniky do systému
foil alobal; fólie; (ten pravý) doplněk
folder složka (na papíry/souborů v počítači)
fruitless marný; zbytečný
goner syn smrti; vyřízený člověk
ground-breaking průkopnický; průlomový
gurgling bublající; broukající
handset sluchátko; dálkové ovládání
hijack unést (např. letadlo)
hire najmout si
hybrid kříženec; směsice
immune system imunitní systém
isolate odloučit; vyčlenit
key klíč; klávesa; tónina
LCD monitor LCD monitor
load naložit; nabít; nahrát data
merge spojit se; splývat; přecházet (v co)
by/with the naked eye pouhým okem
outline nastínit; rýsovat se (proti světlu)
pick up (a signal) (za)chytit (signál)
pioneer průkopník; pionýr
pound bušit; tlouci
pulse tepat; bít
pumping pumpování; čerpání
rasp chraptět; skřípat; pilovat
receiver sluchátko; přijímač
replace nahradit; zaměnit; vrátit na původní místo
reproduce reprodukovat; napodobit; rozmnožovat se
restore obnovit; vrátit (do funkce); zrestaurovat
at the root-level na nejnižší úrovni
router směrovač; router
scent vůně; parfém
screensaver spořič obrazovky
short-circuit zkrat
shutdown zastavení provozu
slave otrok; nevolník
source zdroj; pramen
stand by stát při někom, být v pohotovosti
supply dodávky; zásoby
tag visačka; cedulka
Trojan trojský
turn into změnit se v co
up to scratch vyhovující určitému standardu
upside down vzhůru nohama
welded svařený; stmelený
wire drát
Created by: 100001219699840