Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Gateway B2 L6

Gateway B2 Lesson 6

QuestionAnswer
ankle kotník
artery tepna; srdečnice
bone kost
chest hruď
chin brada
heart srdce; srdeční
heel pata
hip bok; kyčel; bedro
kidney ledvina
liver játra
lung plíce
skin kůže
thigh stehno
throat krk
tongue jazyk
vein žíla
wrist zápěstí
be allergic to být alergický na
He's in danger of ... Hrozí mu, že ...
be painful být bolestivý
be/become addicted to být/stát se závislým na
be/become obese být/stát se obézním
break zlomit si
dislocate vymknout; vykloubit si
fatty food tučné/mastné jídlo
feel dizzy mít závrať
fracture zlomit se (kost)
get over an illness uzdravit se z nemoci
get/catch an infection dostat infekci
get/give a prescription dostat/dát předpis (na lék)
go for check-up jít na lékařské vyšetření
have a balanced diet jíst vyváženou stravu
have a temperature mít teplotu
have an operation jít na operaci
have/give an injection dostat/dát injekci
increase the risk of injure yourself zvýšit riziko zranění sebe sama
processed food průmyslově zpracované potraviny; polotovary
put on/lose weight přibrat (na váze)/zhubnout
relieve symptoms zmírnit příznaky
shiver (za)třást (se); (za)chvět se
sprain vymknout, udělat si výron
suffer from heart disease trpět srdeční chorobou
take your blood pressure změřit krevní tlak
treat somebody léčit někoho
twist vyvrtnout si
work out (dobře) dopadnout
be as right as rain být zdravý jako řípa
be back on your feet být opět zdravý
be as fit as a fiddle být zdravý jako rybička
be on your last legs být v posledním tažení
be/feel under the weather necítit se dobře
drop like flies padat jako mouchy
keep in shape držet se v kondici
as long as pokud
aspect poloha; úhel pohledu
availability dostupnost; dosažitelnost
available dostupný; k dispozici
avoidance vyhýbání se
ban zakázat
beat bít; tlouci
black out ztratit vědomí
body tělo; trup
boil vařit (se); vřít
brain cell mozková buňka
calcium vápník
chronic chronický
computer file počítačový soubor
convulsion křeč
deadly smrtelný; smrtící; smrtelně
deficiency nedostatek; deficit
deprivation strádání; nedostatek
despite navzdory; přestože
dessert zákusek
dietary stravovací (návyky apod.)
disabled invalidní
encourage povzbudit
ensure zajistit, zaručit
equipment vybavení; výbava
exceed převýšit; překročit
exclude vyloučit; vyřadit
eye chart tabule se znaky pro oční vyšetření
fibre vlákno
flexibility flexibilita; pružnost
frying pan pánev; pánvička
gluten lepek
go blank vynechat; vypovědět
governmental vládní
hay fever senná rýma
heavy industry těžký průmysl
in case pro případ; kdyby náhodou
in spite of přesto; navzdory
injure oneself zranit se
inner-city vnější centrum města (zvláště jako místo sociálních problémů)
intake příjem; přívod; sání
iron žehlit; žehlička; železo
keep in shape být v kondici
lack nedostatek
long-grain dlouhozrný
main course hlavní jídlo
multiply znásobit; násobit
neighbourhood čtvrť; okolí
nutrient výživná látka; živina
oily olejnatý; mastný
operation operace
organic food biopotraviny
overall celkový; celkově
packed lunch balíček (místo oběda)
persistently vytrvale; neodbytně
pollen pyl
portion porce; část
poverty chudoba; bída; nouze
prawn garnát
proud hrdý; pyšný
provided/providing that za předpokladu, že; pod podmínkou, že
push to the limits dohnat do krajnosti
reduce snížit; omezit
regret litovat
remove odstranit; vyjmout
requirement požadavek
researcher badatel; výzkumník
restrict omezit
saturated nasycený; nasáklý
screen paraván; promítací plátno; obrazovka
semi-skimmed polotučné (mléko)
skimmed odtučněné (mléko)
source zdroj; pramen
spot všimnout si; zahlédnout
standard norma; standard
stir (za)míchat
strength síla
takeaway hotové jídlo s sebou
teaspoon čajová lžička
therefore proto; tudíž
tolerance tolerance; odchylka
trust důvěra
unless pokud ne
varied rozmanitý; různý
vomit zvracet
wok wok (pánev)
woodland lesnatý kraj
caffeine kofein
amino acid aminokyselina
energy drink energetický nápoj
Created by: 100001219699840