Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Gateway B2 L4

Gateway B2 Lesson 4

QuestionAnswer
ambitious ambiciózní
arrogant arogantní
assertive průbojný; asertivní
big-headed domýšlivý
bossy panovačný
broad-minded tolerantní
brusque úsečný; strohý
determined rozhodnutý
easy-going tolerantní; mírný
frank upřímný
generous velkorysý; štědrý
gifted nadaný; talentovaný
immature nedospělý; nevyvinutý
insecure nejistý; nestálý
mature dospělý; vyzrálý
modest skromný; rozumný
narrow-minded úzkoprsý; malicherný
nervous nervózní; úzkostlivý
outgoing společenský; otevřený
pushy bezohledně ambiciózní
reserved zdrženlivý; opatrný
self-confident sebevědomý; sebejistý
slow pomalý
stubborn tvrdohlavý; umíněný
tactful taktní; diskrétní
tactless netaktní
tight-fisted lakomý
ability schopnost
action děj; čin; jednání
activity činnost; aktivita
actor herec
appearance vzhled
confidence (sebe)důvěra; odvaha
creation výtvor
creativity kreativita
creator tvůrce; zakladatel
darkness temnota; tma
difference rozdíl
education výchova; (dosažené) vzdělání
educator pedagog; učitel
electrician elektrikář
electricity elektřina
employer zaměstnavatel
employment zaměstnání; zaměstnanost
happiness štěstí; spokojenost
importance důležitost
improvement zlepšení; zdokonalení
invention vynález
inventor vynálezce
investigation vyšetřování
madness šílenství; ztřeštěnost
musician hudebník
performer účinkující; interpret
professor profesor
relevance důležitost; závažnost
scientist vědec; přírodovědec
violinist houslista
acquire získat; nabýt
authority autorita; vedení
bottom spodní; dolní
bushy huňatý; hustý
collaboration spolupráce
courage odvaha
distinguish rozlišit; vyniknout
drop out of odstoupit
effortlessly lehce; snadno
elite elitní; špičkový
encouraging povzbudivý
equation rovnice
expertise odbornost
flow tok; proud (slov; peněz apod.)
fortune velký majetek; hodně peněz
hardly stěží; sotva
theory of multiple intelligences teorie mnohonásobné inteligence
kinaesthetic kinestetický; pohybový
light bulb žárovka
make a point of lpět na; zakládat si na
mathematician matematik
measure měřit
merry veselý
myth výmysl; mýtus
navigate plout, plavit se
neurologist neurolog
opportunity příležitost; možnost
outstanding nápadný; význačný
paw tlapka; pracka
physicist fyzik
potential potenciál
prejudice předsudek
prestigious prestižní; významný; proslulý
prodigy zázračné dítě
prove ukázat se; projevit se
rebellious odbojný; vzpurný
roughly zhruba; drsně
run up nadělat (dluhy); spíchnout (rychle ušít); doběhnout; vyběhnout nahoru; vést až k
sensitive citlivý
shock vyděsit; pobouřit
soloist sólista
spatial prostorový
spectacular velkolepý; honosný
stick one’s tongue out vypláznout jazyk
stream proud; potok
supportive chápající; jsoucí oporou
talented talentovaný
touch kontakt; dotek
abundance hojnost; nadbytek
achievement úspěch; čin
adaptability přizpůsobivost
alumni bývalý žák; absolvent
ancient starobylý; starověký
ascendancy převaha; nadvláda
aspire to toužit po; usilovat
beneficiary přijemce; oprávněná osoba
conventional tradiční; obvyklý; otřepaný
diminish změnšit (se); ponížit
disdain opovržení; pohrdání
duel utkat se; bojovat proti sobě
elevate povýšit; zvýšit; zvednout
excel vynikat; překonat (někoho)
genetic mutation genetická mutace
house dům; domek
luxurious luxusní
marvel žasnout; obdivovat se
meritocracy meritokracie (Společnost, ve které schopnosti a úsilí hrají větší roli než zděděná privilegia.)
nurture pečovat; rozvíjet
odyssey odysea
on closer inspection při bližším pohledu; při hlubším zamyšlení
outgrow vyrůst (z něčeho); přerůst (někoho)
sensation pocit
time capsule skříňka s věcmi z určité doby určená budoucím pokolením
transform (z/pře)měnit se (v něco)
youngster chlapec; mladý člověk
Created by: 100001219699840