Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Gateway B2 L2

Gateway B2 Lesson 2

QuestionAnswer
be on flexi-time mít pružnou pracovní dobu
be responsible for být zodpovědný za
deal with zabývat se (čím); pojednávat (o čem)
do shift work pracovat na směny
earn vydělávat
employee zaměstnanec
experience zážitek; zkušenost
work from nine to five práce (v kanceláři) na plný úvazek
work full-time pracovat na plný úvazek
good/bad/dangerous conditions dobré/špatné/nebezpečné (pracovní) podmínky
indoors uvnitř; dovnitř; doma; pod střechou
work long hours pracovat hodně přesčas
manual manuální/ fyzická (práce)
outdoors venku; v přírodě
overtime přesčas
paperwork papírová/kancelářská práce
part-time na částečný úvazek
qualification vzdělání; kvalifikace
salary (stálý) plat
self-employed živnostník; podnikatel
skilled šikovný
stressful stresový
training školení
well-paid dobře placený
apply for a job ucházet se o zaměstnání
be fired/sacked/dismissed dostat padáka
be made redundant být propuštěn (z nadbytečnosti)
be offered a job dostat nabídku k práci
become unemployed stát se nezaměstnaným
get promotion být povýšen
look for a job hledat práci
resign odstoupit; vzdát se funkce
retire odejít do důchodu; ukončit kariéru
Phrasal verbs: work Frázová slovesa: zaměstnání
fill in vyplnit
get ahead prosadit se; prorazit
keep at pokračovat v pilné práci
set up zřídit; založit (firmu)
take over převzít (firmu); ujmout se (funkce)
turn down odmítnout
work on pracovat na
a la carte podle jídelního lístku
accommodation ubytování
afford dovolit si; dopřát si
all things considered celkem vzato
apply to platit pro; vztahovat se na
as well as stejně jako
bar graph sloupcový diagram
behave chovat se
bite kousnout
border hranice; okraj
boss šéf
candidate kandidát; uchazeč
caretaker domovník; školník
channel program; kanál (televizní)
complain about stěžovat si na
criticism kritika
crowd dav; zástup
decent slušný; kvalitní; dobře vypadající
demonstrate [demƏnstreit] předvést; ukázat
distraction [di'strækšn] vyrušení; rozptýlení
diversify [dai'vɜ:sifai] rozvětvit (výrobu apod.)
driving licence řidičský průkaz
economic recession [ri'seʃn] hospodářská recese
educated vzdělaný
equal 'i:kƏvl rovný; rovnocenný
firefighter hasič
flexible pružný; ohebný; flexibilní
food processing prƏ'sesiŋ potravinářství
for instance 'instƏns například
furthermore 'fɜ:δƏ mo: kromě toho
get ahead uspět; prosadit se
get on somebody’s nerves [nɜːv] lézt někomu na nervy
golf buggy golfové hole (kočárek); golfové vozítko
ground země; základ
grow pěstovat (rostliny); růst
headline titulek; nadpis
however nicméně; avšak
hurry spěch
idealistic [aɪˌdɪəˈlɪstɪk] idealistický
immigration přistěhovalectví
in addition kromě; nadto
incident událost; incident
jargon [ˈdʒɑːgən] žargon; hantýrka
jellyfish [ˈdʒelɪˌfɪʃ] medúza
job seeker člověk hledající práci
last trvat; vydržet
line graph graf; diagram
location místo; poloha; umístění
luxury [ˈlʌkʃərɪ] luxus; přepych
majority [məˈdʒɒrɪtɪ] většina
migrant [ˈmaɪgrənt] člověk stěhující se za prací
miner horník
model [ˈmɒdəl] příkladný; vzorný
nevertheless [ˌnevəðəˈles] nicméně; avšak
on the basis of na základě
ostrich [ˈɒstrɪtʃ] pštros
passenger cestující; pasažér
personal assistant asistent; asistentka
pie chart koláčový graf
press conference [-frəns] tisková konference
promote dělat reklamu; propagovat
promotional propagační; reklamní
properly [ˈprɒpəlɪ] pořádně
quote [kwəʊt] cenová nabídka; citace
raise [reɪz] zvednout; stoupnout
rubbish odpadky; smetí
scheme [skiːm] program; projekt
share podílet se (na něčem); sdílet (něco)
single svobodný/á; jednosměrný (lístek)
soaking wet [ˈsəʊkɪŋ] promočený na kost
sociologist [ˌsəʊsɪˈolədʒɪst] sociolog
software designer programátor
solve (vy)řešit; (roz)luštit
spare [speə] volný; přebytečný; náhradní
sting bodnout; štípnout; žihadlo
sum up shrnout; zrekapitulovat
surgeon [ˈsɜːdʒən] chirurg
tie kravata
tour (pro)cestovat; být na turné
trek putovat; trmácet se
turn down ztlumit; ztišit; zeslabit
unlock odemknout
upload nahrávat (data do jiného počítače)
villa [ˈvɪlə] vila
wealthy bohatý; zámožný
weapon zbraň
well-off zámožný; bohatý
what is more (a) navíc
academic [ˌækəˈdemɪk] akademický
campus [ˈkæmpəs] areál univerzity
constructively [kənˈstrʌktɪvlɪ] konstruktivně
cultural perspective [ˈkʌltʃərəl pəˈspektɪv] kulturní pohled (na věc)
Erasmus project Projekt Erasmus
exchange výměna
frustrating [frʌˈstreɪtɪŋ] frustrující
fulfil splnit; vykonat
gradual postupný
lucky charm talisman pro štěstí
memorable [ˈmemrə-] památný
open one’s eyes otevřít oči
painful bolestivý
passionate [ˈpæʃənɪt] nadšený; zaujatý; vášnivý
politics politika
stimulating podnětný; povzbuzující
linguistic [lɪŋˈgwɪstɪk] lingvistický; jazykovědný
Created by: 100001219699840