Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Turkish_Basic

Question
Açı Angle
Açık Open
Acil durum! Emergency!
Adınız ne? What is your name?
Affedersiniz / Özür dilerim Excuse me / I’m sorry
Ağaç three
Ağır Heavy
Ağız Mouth
Ağrın var mı? Are you in pain?
Ağzını aç Open your mouth.
Aile Family
Aileniz nerede? Where is your family?
Akciğer Lungs
Akraba Relatives
Akşam Evening
Al Take
Albay Colonel
Allahaısmarladık Good bye
Alternatif akım Alternating current
Altı 6 Six
Altında Under
Altmış 60 Sixty
Amca Uncle
Amiral Admiral
Anladınız mı? Do you understand?
Anlamadım I don’t understand.
Anne Mother
Antibiyotik Antibiotics
Antika Relics
Arada Between
Arka / Arkada Back / Behind
Artı Plus
Aşağı Down
Asfalt yol Paved road
Asker Soldier
Assubay Senior Sergeant
Ateş Fever
Ateş etmeyin Don’t shoot.
Ay Month
Ayağa kalk Get up.
Ayak Foot
Ayak Parmağı Toe
Ayakta durabilir misin? Can you stand?
Az miktarda Some / A few
Baba Father
Babaanne Grandmother
Bacak Leg
Baharatlı Spicy
Bakım desteğine ihtiyacımız var "We need maintenance support."
Balık Fish
Balıkçı Fisherman
Bana getir Bring me.
Bana göster Show me.
Bana söyle Tell me.
Bana ver Give me.
Bana yardım et Help me.
Bant band
Bardak Cup
Baş Head
Batı West
Bavul Baggage
Beklemek Holding
Belkemiği Spine
Belki Maybe
Ben I am
Ben doktor değilim I am not a doctor.
Ben doktorum I am a doctor.
"Ben Türkçe bilmiyorum" I do not speak Turkish.
Beni       götür Take me to      .
Beni takip et Follow me.
Benim adım My name is      .
Benimle gel Come with me.
Benzin Gasoline
Beş 5 Five
Beyaz White
Beyin Brain
Bıçak Knife
Bilek Ankle
Bin 1,000 One Thousand
Binbaşı Major
Bir 1 One
Bira Beer
Bırakın geçelim Let us pass.
Biraz Few / Little
Birim Unit
Birinci First
Birliğiniz nerede? Where is your unit?
Birşey yapmayacağız You will not be harmed.
Biz We are
Biz       gitmek istiyoruz We want to go to      .
Biz Amerikalıyız We are Americans.
"Bize birisi yardım edebilir mi?" Can someone assist us?
Bizim .. litre kullanılabilir suya ihtiyacımız var We need .. liters of potable water.
Böbrek Kidney
Boş Empty
Boşalt Unload
Boşaltmak Unloading
Boylam Longitude
Boyun Neck
Bu doğru mu? Is this correct?
Bugün Today
"Bunlar benim özel eşyalarım" These goods are personal.
Burada Here
Burada bekle Wait here.
Burada dur Stay here.
"Burada yemek yiyecek yer var mı?" Is there a dining facility here?
Burada yıkanın Wash yourself here.
"Buranın sorumlusu kim?" Who is in charge?
Buraya gel Come here.
Buraya yakın lokanta var mı? Are there any restaurants near here?
Buraya yakın otel var mı? Are there any hotels near here?
Burayı boşaltın! Evacuate the area!
Burun Nose
Bütün Whole
Büyük Big
Buz Ice
Çadır Tent
Çarşamba Wednesday
Çatal Fork
Çay Tea
Çayır Meadow
Cephane Ammunition
Cevap vermek To answer
Çiftçi Farmer
Çocuk Child
Çocuklar Children
Çok Very
Çorba Soup
Cuma Friday
Cumartesi Saturday
Dağ Mountain
Dağıt Distribute
Dakika Minute
Dar Narrow
Dede Grandfather
Değer Value
Değere göre Ad valorem
Değerli eşya Valuables
Deniz Sea
Deniz Kuvvetleri Navy
Deniz piyadesi Marine
Denizci Sailor
Denizcii Seaman
Depo Storage
Deprem Earthquake
Derece Degrees
Derin Deep
Devlet memuru Government employee
Dikkat et Beware
Dil Tongue
Diş Teeth
Dişçi Dentist
Diz Knee
Doğru Right
Doğu East
Doğum gününüz ne zaman? When is your birthday?
Doksan 90 Ninety
Doktor Doctor
"Doktora ihtiyacımız var!" We need a doctor!
Dokunma Do not touch.
Dokuz 9 Nine
Doldur Fill
Doldurmak To fill out
Dolu Full
Dön Turn around.
Dört 4 Four
Dostça Friendly
Dudak Lips
Dükkancı Shopkeeper
Dümdüz ileride Straight ahead.
Dümdüz yürü Walk forward.
Dün Yesterday
Dur yoksa vururum Stop or I will shoot.
Dur! Stop!
Düşman Enemy
Düz Straight
Ekmek Bread
Eksi Minus
Ekşi Bitter
El Hand
El bombası Grenade
Elbileği Wrist
Eller yukarı Hands up.
Ellerini indir Lower your hands.
Ellerinizi yıkayın Wash your hands.
Elli 50 Fifty
Emirlerimize uyun Follow our orders.
Emniyettesiniz You are safe.
En yakın yerleşme yeri kaç kilometre ötede? How many kilometers to the nearest town?
Enfeksiyon Infection
Enlem Latitude
Erkek Man
Erkekler Men
Wife
Esirsin You are a prisoner.
Eski Old (about things)
Eşyaların adı Name of goods
Et Meat
Ev House
Ev hanımı Housewife
Eve git Go home.
Evet Yes
Fasulya Beans
fazla Many / Much
Fırtına Storm
Form Form (document)
Formları doldurmam için bana yardım eder misiniz? Can you help me fill out the forms?
Gaz Gas (propane)
Gece Night
Gece yarısı Midnight
"Geceyi burada geçireceğiz" We must spend the night here.
Gemi Ship
Genç Young
General General
Geniş Wide
Gidebilirsin You can leave.
Git Go
Göğüs Chest
Gök gürültülü fırtına Thunderstorm
Göl Lake
Görev Duty
Göz Eyes
Gri Gray
Güçlü Powerful
Gümrüğe tabi birşey taşımıyorum I do not have anything to declare.
Gümrük Customs
Gümrük bildirim formum nerede? Where is my customs declaration?
Gümrük bildirimi Customs declaration
Gümrük görevlisi Customs worker
"Gümrük muayenesi için hazırlamak" To present for customs inspection.
Gümrük tarifesi Tariff
Gümrük vergisi Customs tax
Gümrüksüz Tax-free
Günaydın Good morning
Gündüz Day
Güney South
Güneybatı Southwest
Güneydoğu Southeast
Gürültülü Noisy
Haberci Messenger
Hafif Light (weight)
Hafta Week
Hala Aunt
Hamile misin? Are you pregnant?
Hangi gruptansınız? Which group are you in?
Hangi yön? What direction?
Harcama Expenditures
Hasarlı Damaged
Hasta Sick
Hastane Hospital
Hatıra eşya Souvenir
Hava durumu Weather
Hava Kuvvetleri Air Force
Hava Savunma Air Defense
Havacıi Airman
Havan topu Mortar
Hayır No
Hemşire Nurse
Hidrolik sistem Hydraulic system
Hidrolik yağ Hydraulic fluid
Hız Pace
Hizaya gir Form a line.
Hızlı Fast
Hoşgeldiniz Welcome
İçecek Drink.
İçine boşalt Pour into
İğne olacaksın You will get a shot. (injection)
İhraç etmek To export
İhracat Export
İki 2 Two
İkinci Second
İlaç Medicine
İmdat çağrısı Distress signal
İmdat! Help!
İnce Thin
"İngilizce biliyor musunuz?" Do you speak English?
İş adamı Businessman
İşçi Laborer
Işık Light (illumination)
Islak Wet
İstemiyorum I do not want
İstiyorum I want
İthalat Import
"İtmeyin! yeterli yiyecek var" Don’t push! We have plenty of food.
İyi Good
İyi geceler Good night
İzin Permission
Jip Jeep
Kabını ver Give me your bowl.
Kaburga Ribs
Kaç tane? How many?
Kadın Woman
Kadınlar Women
Kafatası Skull
Kahve Coffee
Kahve Coffee
Kahve Coffee
Kahve Coffee
Kahverengi Brown
Kalb Heart
Kalça kemiği Pelvis / Groin
Kaldır Lift
Kalın Thick
Kambiyo fiyatı Rate of exchange
Kamp Camp
Kamyon Truck
Kan Blood
Kapalı Close
Kar Snow
Kara Kuvvetleri Army
Karaciğer Liver
Karanlık Dark
Kardeş Brother
Kare Square
Kargo Cargo
Karın Abdomen
Karşı koyma Do not resist.
Kaşık Spoon
Kasırga Tornado
Katı Hard (firm)
Kavrama kancası Grappling hook
Kazık stake
Kemik Bone
Kilometre Kilometer
Kim? Who?
Kımıldama Do not move.
"Kimlik belgeniz var mı?" Do you have any identification papers?
Kiralık araba var mı? Are there rental cars available?
Kırk 40 Forty
Kırmızı Red
Kısa Short (in length)
Kısım Part
Kışla Barracks
Kız çocuk Daughter
Kızkardeş Sister
Koca Husband
Köken Origin
Kol Arm
Kol bileği Elbow
Kolay Easy
Komutan Commander
Konserve Can
Konum Position
Konuşma No talking.
Koordinatlar Coordinates
Köprü Bridge
Korkma Don’t be frightened.
korugan Stronghold
Koruma Protection
Kötü Bad
Kötü beslenme Malnutrition
Koy Put
Köy Village
Kulak Ear
Kum fırtınası Sandstorm
Kuru Dry
Kuzen Cousin
Kuzey North
Kuzeybatı Northwest
Kuzeydoğu Northeast
Lider Leader
Liman Harbor
Litre Liters
Lütfen Please
Madeni Metallic
Makbuz Receipt
Makinalı tüfek Machine gun
Mavi Blue
mayhoş Sour
Mayın Mine
Mayın tarlası Minefield
mazot Diesel
Merhaba Hello
Metal olmayan Non-metallic
Meyva Fruit
Mide Stomach (organ)
Mide çevresi Stomach (area)
Milli hazine National treasure
Milliyetiniz ne? What is your nationality?
Milyon 1,000,000 Million
Mor Purple
Mülkiyet Property
Mülteci Refugee
Narkotik Narcotics
Nasıl? How?
Nasılsınız? How are you?
Ne iş yaparsınız? What is your job?
Ne kadar? How much?
Ne oldu? What happened?
Ne tür silahlar? What weapons?
Ne zaman? When?
Ne? What?
Nehir River
Nem Humidity
Nerede doğdunuz? Where were you born?
"Nerede görev
yapıyorsunuz?" Where do you serve?
Nerede? Where?
Nerelisiniz? Where are you from?
Nereye gittiler? Where did they go?
Neyin var? What is wrong?
Niçin? Why?
Nişancı Sniper
Nöbetçi Guard
O He / She is
Öğle Noon
Öğleden sonra Afternoon
Öğrenci Student
Öğretmen Teacher
Oğul Son
Okyanus Ocean
Olduğun yerde dur Stay where you are.
Ölü Dead
Omuz Shoulder
On 10 Ten
Onaltı 16 Sixteen
Onbeş 15 Fifteen
Onbin Thousand" "10,000 Ten
Onbir 11 Eleven
"Önce / Önünde /ileride" Before / In front of / Forward
Ondokuz 19 Nineteen
Ondört 14 Fourteen
Oniki 12 Twelve
Onlar They are
"Onları nerede gördünüz?" Where did you see them?
Onsekiz 18 Eighteen
Onüç 13 Thirteen
Onyedi 17 Seventeen
Orada There
Oran Rate
Orman Forest
Otomobil Car
Oturabilir misin? Can you sit?
Otuz 30 Thirty
Özellik Specification
Pahalı Expensive
Paketleme listesi Packing list
Parmak Finger
Pasaport Passport
Pasaportum Here is my passport.
"Pasaportunuz var mı?" Do you have a passport?
Patates Potatoes
Patika Path
Patlayıcı Explosive
Pazar Sunday
Pazartesi Monday
Peki OK
Peki, anladım OK, no problem.
Perşembe Thursday
Personel Personnel
Peynir Cheese
Pilot Pilot
Pirinç Rice
Pis Dirty
Plaj Beach
Polis Policeman
Portakal rengi Orange
Pusula Compass
Roket Missile
Roket atar Rocket launcher
Romörk Trailer
Röntgen makinası X-ray machine
Rütbeniz nedir? / Titriniz nedir? What is your rank / title?
Saat Hour
Sabah Morning
Saç Hair
Sağ Right
Sahip Owner
Şahsi kullanım Personal use
Sakin ol Calm down.
Salı Tuesday
Saniye Second
Şarap Wine
Sarı Yellow
Satılık değil Not for sale.
Sebze Vegetables
Şeker Sugar
Sekiz 8 Eight
Seksen 80 Eighty
Sen You are
Seni hastaneye götürüyorum I will take you to the hospital.
Sessiz Quiet
Sıcak Hot
Şiddetli Severe
Şiddetli rüzgar High winds
Sıfır 0 Zero
Sığınak Shelter
Sigorta Insurance
Sıhhiye görevlisi Medic
Silahını indir Put your weapon down.
Silahlar Weapons
Silahlı adamlar Armed men
Şimdi Now
Şimşek Lightning
Sınır Border
Sınırlı Restricted
Sıra sende You are next.
Sis Fog
Siyah Black
"Size yardım etmeye geldik" We are here to help you.
Şoför Driver
Soğuk Cold
Sol Left
Sonra Later
Sorulara cevap verin Answer the questions
Sorumlu olmak To be responsible for
Su Water
Su içilebilir mi? Is the water safe to drink?
Subay Officer
Sus Be quiet.
Süt Milk
Suyu kaynatın Boil the water.
Tabak Plate
Tabanca Gun, Pistol
Tahrip Demolition
Tanıştığımıza memnun oldum I’m pleased to meet you.
Tank Tank
Taşımacılık Transportation
Tatlı Sweet
Tayfun Typhoon
Taze Fresh
Teğmen Lieutenant
Tehlike Danger
Tehlikeli bölge Danger area
Teker teker One at a time.
Teknisyen Mechanic
Tekrar edin Repeat it
Telefon var mı? Is there a telephone available?
Temiz Clean
Temizlenmiş şerit Cleared lane
Tepe Hill
Tereyağ Butter
Terminoloji Nomenclature
Teşekkür ederim Thank you
Teşekkür ederim, iyiyim, siz nasılsınız? I’m fine, thanks, and you?
Teslim Delivery
Teslim ol Surrender.
Top Cannon
Topçu Artillery
Toprak yol Dirt road
Tüfek Rifle
Türkçe Turkish
Tuvalet The latrine is to the
Tuvalet düz ileride The latrine is straight ahead.
Tuvalet nerede? Where is the latrine?
Tuvalet sağ tarafta The latrine is to the right.
Tuvalet sol tarafta The latrine is to the left.
Tuz Salt
Tuzlu Salty
Üç 3 Three
Uçak Plane
Uçak pisti Airfield
Üçgen Triangular
Üçüncü Third
Ucuz Inexpensive
Ufak Small, little
Ufuk açısı Azimuth
Un Flour
Üs Base
Üstünü arayacağız We must search you.
Uzak Far
Uzak dur Keep away.
Uzak mı? Is it far?
Üzerinde / Üstünde Above / Over
Uzun Long
Uzun Tall
Vadi Valley
Vitamin Vitamins
Vize Visa
Vizem Here is my visa.
Yabancı Foreign
Yabancı para Foreign currency
Yağ Oil
Yağmur Rain
Yakında silahlı kişiler var mı? Are there armed men near here?
Yaklaşık Approximately
Yanık Burn
"Yanımda Türk parası yok" I have no Turkish money.
Yanında Near
Yanlış Wrong / Incorrect
Yanlış False
Yara Wound
Yara bandı Bandage
Yaralı Injured
Yaralı mısın? Are you injured?
Yarbay Lieutenant Colonel
Yardım edeceğim I am going to help.
Yardım geliyor Help is on the way.
Yardıma ihtiyacınız var mı? Do you need help?
Yardımınıza teşekkür ederim Thank you for your help.
Yarın Tomorrow
Yasak Prohibited
Yaşlı Old (about people)
Yavaş Slow
Yavaş ilerle Move slowly.
Yavaş konuşun Speak slowly
Yavaşla Slow down.
Yedi 7 Seven
"Yemeğini yiyebilir misin?" Can you feed yourself?
Yemek bayat mı? Is the food spoiled?
Yemek taze mi? Is the food fresh?
Yeni New
Yer Place
Yere yat Lie down.
Yerel Local
Yerim My position is      .
Yerinde In place
Yerinden oynatma Do not remove.
Yeşil Green
Yetmiş 70 Seventy
Yıl Year
Yirmi 20 Twenty
Yiyecek Eat
Yol Road
Yukarıda Up
Yükle Load
Yükleme Loading
Yüklenmiş On-Board
Yumuşak Soft
Yürü Move.
Yürüyebilir misin? Can you walk?
Yuvarlak Round
Yüz Face
Yüzbaşı Captain
Yüzbin "100,000 Hundred Thousand"
Yüzükoyun yat Lie on your stomach.
Zayıf Weak
Zehir Poison
Zor Difficult
ihtiyacımız var We need      .
litre kullanma suyuna ihtiyacımız var We need  liters of potable water.
nerede? Where is      ?
var mı? Do you have     ?
yak Burn this      .
(den, dan) az Less (than)
(den, dan) fazla More (than)
(den, dan) sonra After / Past
115 (yüzonbeş) volt 115-volt
3 (üç) fazlı 3-phase
"400 (Dörtyüz)devirli" 400-cycle
Created by: Turkish
Popular Turkish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards