Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Syre-base reaktioner

QuestionAnswer
Hvad er vandsionprodukt? 1*10^-14 (25 grader) ligevægtskonstanten for vand ved 25 grader
Hvad er et puffersystem? Et system, som består af en syre og dens korresponderende base. Denne opløsning, kan bibeholde en PH, selvom der bliver tilsat mere base eller syre
Hvordan udregnes PH i en ikke stærk base? pOH = -log[OH-] PH=14-pOH
Hvordan lyder pufferligningen? PH=Pks+log([B]/[S])
Hvordan lyder Oswalds fortyndinglov? "hvis man fortynder en opløsning, så vil protolyse graden stige"
Hvad er protolysegrad? Den del af den oprindelige mængde syre, der er omdannet til den korresponderende base
Hvordan udregnes pOH i en stærk base? pOH = -log(x*Cb)
Hvad betyder det at syrens styrkekonstant Ks er lille? Syren reagere næsten ikke med vandet. Ligevægten ligger mod venstre.
Hvad betyder det at syrens styrkekonstant Ks er stor? Syren reagere så godt som fuldstændig med vandet Ligevægten ligger mod højre.
Hvad betyder hhv. monohydron, dihydron og trihydron? afgiver hhv. ét (mono.)-, to (di.)- og tre(tri)hydroner
Hvad betyder at styrkeeksponenten er lav? og hvorfor?! styrkeeksponenten udregnes vha. formlen: pKs = -log(Ks) og derfor er syren stærk, når denne er lav, da det er omvendt styrkekonstanten.
Hvad er PH, når man har tit. en svag syre med en stærk base. PH = pKs
Hvordan udregnes alfa, a? a=[H3O+]/Cs
Hvad er en amfolyt? Et stof, som kan reagere med sig selv, fordi den både optræder med en syre og en base. ex vand
Hvad er en titrerkurve? En funktion af volumen og PH udfra et forsøg
Created by: Sine Kruse