Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kemi syrebase

QuestionAnswer
Beregning af pH i syreoplysninger, hvilken fremgangsmåde anvendes? først finde koncentrationen af en enten [H3O+] eller [OH-], det kommer an på om der er baseoverskud eller underskud viseversa. Dernæst beregnes pH ved af bruge formlen der passer til den såkaldte syrestyrke. pH=-log([H3O]) eller pOH=-log([OH-])- pH=14-POH
Hvad er en syre? en base er et molekyle eller en ion, som kan afgive en hydron.
Hvad er en base? en base er et molekyle eller en ion, som kan optage en hydron.
Hvad er en hydron? H+
Hvad er den korresponderende base for en mellemstærk syre? en meget svag base.
Hvad er en pufferopløsning? En opløsning af en syre og dens korresponderende base.
Beregning af pH i en pufferopløsning, altså pufferligningen? pH=pKs+log([B]/[S])
Hvad er autohydronolyse? ved autohydronolyse reagere et stof med sig selv og danner syre og base, f.eks. H2O der danner H3O+ og OH- når den blandes med sig selv, derfor er H2O en amfolyt.
Hvad er ækvivalenspunktet på en titrerkurve? det er stedet for hvor en syre og en base neutralisere hinanden, altså hvor pH-værdien bliver 7.
Hvad er vands ionprodukt? Vands ionprodukt kan beskrives således: Kv=[H3O+]*[OH-].
Hvad er styrkekonstanten og hvordan beregnes den? Ks og Kb: styrken defineres ud fra dens mulighed til at kunne reagere med vand. Ks=([B]*[H3O+])/[S]. Kb=([S]*[OH-])/[B]
Hvordan defineres styrkeeksponenten PKs=-log(Ks) - bruges til at beregne syrens styrke PKb=-log(Kb) - bruges til at beregne basens styrke
Created by: superstrange3