Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Syre/base

QuestionAnswer
Hvad er en hydron? Det er en H+ ion der kan afgives af en syre og optages af en base.
Hvad forstås ved korrespoderende syre-basepar? Den syre/base som en anden base/syre bliver til når disse reagerer med enten H+ eller OH-.
Hvad er en amfolyt? Et molekyle der kan reagere både som en syre og en base. Eks. på amfolyt: H3PO4 eller vand.
Hvad er vands ionprodukt? Ligevægtskonstanten for vands reaktion med sig selv. Kv=[OH-]*[H3O+]
Hvad forstås ved vands autohydronolyse? I vands tilfælde, betyder det, at vand står og reagerer med sig selv (til syre og base.
Forklar begrebet 'pH-værdi'. Fortæller hvor meget H3O+ der er i en opløsning, og om denne er sur eller basisk. pH=-log([H30+])
Forklar begrebet 'pOH-værdi'. Fortæller hvor meget OH- der er i en opløsning, og om denne er sur eller basisk. pH=14-(-log([OH-])
Definér og forklar styrkekonstant(Ks). Ks=([B]*[H3O+])/[S] Jo større Ks er, jo stærkere er syren.
Hvad er syreeksponenten(pKs)? pKs=-log(Ks) Jo større pKs er, jo svagere er syren.
Hvad er en polyhydron syre? En syre hvor flere hydroner kan afgives.
Forklar ordet 'puffersystem'. En opløsning hvor både en syre og dens korresponderende base er, og denne gør at pH-ændringen bliver mindsket
Opskriv pufferligningen. pH=pKs+[B]/[S] kan også skrives som: pH=pKs+(nB)/(nS) (altså stofmængder).
Forklar hvad en titrerkurve er. Det er en kurve, hvor vi kan aflæse ækvivalenspunktet og se springet fra syre til base(eller omvendt). Vi kan også aflæse hvor mange mL der er tilsat ved de forskellige pH-værdier.
Created by: NinaIF