Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Turc (Assimil) 12

on ikinci des

QuestionAnswer
on ikinci dvyliktas
on iki dvylika
sevgili brangusis, -ioji
karn skrandis
išalkęs
Karnım çok aç. Esu labai išalkęs (labai noriu valgyti).
Ne yemek var? Kas yra valgyti?
önemli bir misafir svarbus svečias, svarbi viešnia
misafir svečias, viešnia
kusur klaida, kaltė
Kusura bakma. Atleisk, nepyk.
şey daiktas, dalykas
Hiçbir şey yok. Visiškai nieko nėra.
Önemli değil. Nesvarbu. (Nieko tokio)
ekmek duona
yetmek pakakti, užtekti
Ne kadar iyisin! Koks tu mielas! Kokia tu miela!
kapı durys
çalmak skambinti, belstis, groti
Kim geldi? Kas atėjo?
kapıci durininkas
Bil bakalım! Bilin bakalım! Atspėk! Atspėkite!
can siela; brangusis, brangioji
anne motina
kayınvalide uošvė
Eyvah! Ojojoj!
çabuk greitai
karşıdaki esantis priešais
almak (pa)imti, nupirkti
daha jau
geçen gün vieną iš praėjusių dienų
geçen yıl pernai
ay mėnuo
hafta savaitė
baba tėvas
açık atviras, atidarytas
karışma pokalbis
Created by: devynbalse