Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

SSD L1-L4

Sprechen Sie Deutsch?

QuestionAnswer
auf der Party na večírku
Ich komme aus Stuttgart. Jsem ze Stuttgartu.
Kennen Sie die Frau dort? Znáte tu paní?
Wie geht es Ihnen? Es geht. Jak se vám daří? Ujde to.
Wie heißen Sie? Jak se jmenujete?
dann potom
gehen jít, chodit
kennen znát
überhaupt vůbec
übrigens ostatně
Sie lebt in Deutschland. Žije v Německu.
Woher kommen Sie? Odkud jste?
Es freut mich. Těší mě.
s Abitur maturita
e Buchhalterin účetní
dick tlustý
e Eltern rodiče
faul líný, líně
fleißig pilný
fragen ptát se, zeptat se
gehören patřit
gern(e) rád
e Geschwister sourozenci
hören slyšet
r Hund pes
s Jahr rok
jung mladý
klug chytrý, chytře
ledig svobodný
lieb milý
manchmal někdy, občas
e Nachbarin sousedka
oft často
e Praxis praxe
sagen říci, říkat
schlank štíhlý
schwer těžký, obtížný
verheiratet ženatý
s Wochenende víkend
am Wochenende o víkendu
das Abitur machen maturovat
Das macht mir spaß. To mě baví.
ein bisschen trochu
Er ist Arzt. Je lékařem.
Er kommt oft nach Stuttgart. Přijíždí často do Stuttgartu.
In Deutsch bin ich nicht sehr gut. V němčině nejsem dobrý.
Klavier spielen hrát na klavír
Musik hören poslouchat hudbu
nach Hause domů
Sie arbeitet als Buchalterin bei Daimler-Benz. Pracuje jako účetní u Daimler-Benz.
Später möchte ich Jura studieren. Později bych chtěl studovat práva.
Sport treiben sportovat
Was sind Sie von Beruf? Jaké je vaše povolání?
Wie alt bist du? Kolik je ti let?
zu Hause doma
e Arbeit práce
bekommen dostávat
besorgen obstarat
doch přece
e Ecke roh
einfach jednoduchý, prostý
endlich konečně
e Freude radost
r Geburtstag narozeniny
s Geld peníze
genug dost
gerade právě
gleich hned
immer stále, pořád
schenken darovat
e Schule škola
sicher jistě
e Sportjacke sportovní bunda
suchen hledat, shánět
teuer drahý
r Uhrmacher hodinář
verkaufen prodat
r Verkäufer prodavač
vielleicht snad, možná
vorher dříve, předtím
warten čekat
r Wecker budík
e Woche týden
zeigen ukazovat
r Zettel lístek, cedulka
aber Schatz,... ale miláčku, poklade...
Das essen ist schon fertig. Jídlo je už hotové.
Das macht ihm Freude. To mu udělá radost.
Der Wecker geht genau. Budík jde přesně.
dran kommen přijít na řadu
Ich habe nicht genug Geld bei mir. Nemám u sebe dost peněz.
im Geschäft v obchodě
in den Supermarkt do supermarketu
Manfred hat Geburtstag. Manfred má narozeniny.
nach etwa zehn Minuten Asi po deseti minutách
Schauen Sie mal,... Podívejte se,...
Was sagst du dazu? Co tomu říkáš?
Was wünschen Sie? Co si přejete?
Wie viel kostet es? Kolik to stojí?
Zeigen Sie mir bitte den Wecker da! Ukažte mi prosím tamten budík!
s Abendessen večeře
bestellen objednat si
s Frühstück snídaně
fast skoro, téměř
geben dát, dávat
genügen postačit
hoch vysoký, vysoko
r Hunger hlad
kochen vařit
laufen běhat, běžet
leider bohužel
lesen číst
lieben mít rád, milovat
s Mittagessen oběd
nehmen vzít, brát
nur jenom, pouze
s Obst ovoce
satt sytý
schlafen spát
schmecken chutnat, mít chuť
sehen vidět, vídat
zufrieden spokojený
e Zeitung noviny
zusammen spolu, společně
am Abend večer
am Morgen ráno
Am Wochenende ist alles anders. O víkendu je všechno jinak.
belegte Brötchen obložené chlebíčky
das Geschirr spülen umýt nádobí
Dazu trinkt er sein Bier. K tomu si vypije pivo.
ein Glas Saft sklenice džusu
fast zu Ende téměř u konce
in der Schulküche ve školní jídelně
in unser Lieblingrestaurant do naší oblíbené restaurace
Jeder Tag ist so. Každý den je takový.
Leider sinddie Wochenenden viel zu kurz. Bohužel jsou víkendy příliš krátké.
Putzt eure Zahne und geht ins Bett. Vyčistěte si zuby a jděte do postele.
Robert nimmt ein Butterbrot. Robert si dá chleba s máslem.
zu Abend essen večeřet
zu Mittag essen obědvat
zum Beispiel například
zum Trinken k pití
r Schweinebraten vepřová pečeně
r Schinken šunka
s Gemüse zelenina
e Kartoffel brambory
r Saft džus
r Zucker cukr
s Fleisch maso
s Sauerkraut kysané zelí
s Obst ovoce
e Zeitung noviny
e Suppe polévka
frühstücken snídat
Ich bestelle mein Lieblingsgericht. Objednám si své oblíbené jídlo.
Created by: ststepanek