or...
Reset Password Free Sign Up


uitdrukkingen kartka Word Scramble

 
 Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

uitdrukkingen kartka

QuestionAnswer
het groene licht krijgen toestemming krijgen
iemand het licht in de ogen niet gunnen iemand helemaal niets gunnen;heel erg jaloers zijn
iest aan het licht brengen iets ontdekken;nieuwe feiten onthullen
je licht bij iemand opsteken vragen hoe iemand anders over een bepaalde zaak denkt;inlichtingen inwinnen
je licht niet onder de korenmaat steken duidelijk laten merken dat je ergens veel van af weet of bepaalde dingen heel goed kunt
de bloemetjes buitenzetten flink feestvieren
iemand in de bloemetjes zetten iemand huldigen
vertellen over de bloemetjes en de bijtjes voorlichting geven over seksualiteit en kinderen krijgen
een blok aan iemands been zijn een last voor iemand zijn;iemand hinderen in zijn of haar vrijheid
iemand voor het blok zetten iemand dwingen een keuze te maken
een dom blondje een onnozele,mooie vrouw
dat is wel erg kort door de bocht dat is een conclusie die je te snel trekt;dat is een conclusie die neregns opgebaseerd is
iemand met iets om de oren slaan iemand duidelijk maken dat hij of zij ongelijk heeft
iets in je oren knopen iets goed tot je door laten dringen zodat je het niet zult vergeten
je oor te luisteren leggen door onopvallend maar goed te luisteren erachter komen wat mensen van iets vinden
je oren niet kunnen geloven heel erg verbaasd zijn over wat je hoort
kijken of je je laatste oortje versnoept hebt heel beteuterd of teleurgesteld kijken
maar met een half oor luisteren slecht luisteren;niet echt geinteresserd zijn
met je oren staan te klapperen heel erg verbaasd zijn over wat je hoort
het zit in de molen men is ermee bezig;er wordt aan gewerkt
dat hangt als een molensteen om mijn nek dat is een kwestie die me veel problemen bezorgt
een grote mond hebben maar een klein hartje doen alsof je heel stoer bent,terwijl je in werkelijkheid juist heel gevoelig bent
ergens de mond van vol hebben voortdurend over iets praten omdat het je zo bezighoudt
het gaat van mond tot mond het wordt aan elkaar doorverteld
Created by: Madzia Paczuska Madzia Paczuska on 2012-03-02Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.