or...
Reset Password Free Sign Up


test moj Word Scramble

 
 Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

test moj

nl

QuestionAnswer
taki zulk
albo of
o over
bez zonder
bo want, omdat
brak het gebrek
aby opdat, om te
całkiem geheel
choć hoewel
chyba misschien, waarschijnlijk
coż wat
dla voor
do naar, aan
dość genoeg
i en
jest is
między tussen
miło aangenaam
może misschien
na op
nad boven
nie... niet
od van
po na
pod onder
poza buiten
przed voor
przez door
przy bij
sobie zich
tak ja
też ook
u (kogoś) bij
Created by: sirionna on 2011-03-10Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.