or...
Reset Password Free Sign Up


STUART van alles wat Word Scramble

 
 Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

STUART van alles wat

various

NederlandsEngels
Ga je gang (Ga uw gang) Go ahead; after you!
Een vogel in de hand is beter dan tien in de lucht A bird in the hand is worth two in the bush
Twee keer meten, een keer snijden (zagen/knippen) Measure twice, cut once
Meten To measure
Een pakje zakdoekjes A package of paper handkerchiefs
Leeftijd Age
Afstandsbediening Zapper, buttonpresser
(Elektrische)gitaar electric guitar
Versterker amplifier
EHBO (Eerste Hulp bij Ongelukken) first aid
BHV (= Bedrijfshulpverlening) - bedrijfshulpverlener "safety officer" in a company
nauwelijks hardly
minstens / tenminste al least
trouwens in fact, actually
eigenlijk in fact
Created by: peerke on 2010-05-08Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.