or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

fraz_slovesa_04

frázová slovesa

QuestionAnswer
pull off stáhnout, svléknout, sjet ze silnice
slip off vyklouznout
put off odložit, vyrušit
stop off zastavit se
show off chlubit se
let off propustit, zprostit trestu
see off vyprovodit
write off odepsat
drop off vystoupit, usnout
tell off vynadat, kárat
cut off přerušit (spojení)
get off vystoupit, svléci
go off odejít, vybuchnout
set off spustit, vydat se (na cestu)
kick off vykopnout
call off odvolat, zrušit (meeting)
keep off vyvarovat se
take off sundat (oděv), vzletět
wear off zanika, mizet, přestávat (učinkovat)
turn off vypnout, zavřít
shake off setřást
ring off odzvonit, přestat volat
pay off splatit
fall off ochabnout, opadat
hold off odložit, zdržovat
give off vydávat, vyluzovat
lay off propustit (z práce)
Created by: ststepanek on 2012-06-12Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.