Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Enkku 14

QuestionAnswer
rainy sateinen
hard kova, kovasti; vaikea
matter haitata
study opiskella, tutkia
a nightmare painajainen
interesting mielenkiintoinen
a corner nurkka
design suunnitella
use käyttää
weird kummallinen, outo
send lähettää
an email sähköposti
a sailor merimes
far away kaukana
the Pacific Ocean Tyyni valta meri
surf surfata
the net internet, verkko
lookfor etsiä
information tieto, tiedot
a picture kuva
a novel romaani
havefun pitää hauskaa
much paljon
teIl kertoa
a joke vitsi
everybody jokainen, kaikki
something jotakin
write down kirjoittaa muistiin
everything kaikki
a diary päiväkirja
Created by: kuittinen on 2012-05-20Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.