Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Slovak language

Abeceda a výslovnosť - Alphabet and pronunciation

PísmenoLetter
a A = a [a] – tam, pas, vpravo (there, passport, to the right) but (ale)
á Á = dlhé á [a:] – aparát, má (device, he/she/it has) are, father (sú, otec)
ä = ä [ae] – mäso, päť (meat, five) ham, have (šunka, mať)
b B = bé [b] – balkón, izba (balcony, room) bag, bits (taška, kúsky)
c C = cé [ts] – colná, vreckovka (customs, handkerchief) oats, its (ovos, jeho/jej)
č Č = čé [tS] – čo, strojček (what, little machine) chips, speech (hranolky, reč)
d D = dé [d] – dátum, vzadu (date, at the back) day, do (deň, robiť)
ď Ď = ďé [ď] – kde, ďaleko (where, far away) duty, during (povinnosť, počas)
e E = é [e] – vpredu, meteor (at the front, meteor) they, met (oni/ony, stretnúť)
é É = dlhé é [e:] – téma, veľké (theme, big) there, their (tam, ich)
f F = ef [f] – kufor, kefka (case, little brush) form, far, fit (formulár, ďaleko, zdravý)
g G = gé [g] – gól, fotograf (goal, photographer) go, give, ground (ísť, dať, zem)
h H = há [h] – hore, holiaci (up, shaving) have, he, him (mať, on, jemu)
ch Ch = chá [x] – charakter, dýcha (personality, he/she/it breathes) no corresponding or similar English sound
i I = í [i] – izba, misa, chlapi (room, bowl, guys) sit, pity (sedieť, ľútosť)
í Í = dlhé í [i:] – stolík, dvíha (little table, he/she/it picks up) bee, sea (včela, more)
j J = jé [j] – je, jej, majú (he/she/it is, her/hers, they have) yet (ešte)
k K = ká [k] – káva, balkón, taška (coffee, balcony, bag) coffee, cocoa (káva, kakao)
l L = el [l] – telefón, mydlo (telephone, soap) like, left, eleven (mať rád, ľavý, jedenásť)
ľ Ľ = mäkké ľ [ľ] – vľavo, posteľ (to the left, bed) million (milión)
m M = em [m] – má, lampa (he/she/it has, lamp) mother, mood, miss (matka, nálada, minúť)
n N = en [n] – okno, vnútri (window, inside) no, nine, in (nie, deväť, v)
ň Ň = eň [ň] – skriňa, nie (cupboard, no) lenient, news (mierny, noviny)
o O = o [o] – čo, to, osem, dolu (what, it, eight, down) hot (horúci)
ó Ó = dlhé ó [o:] – balkón, telefón (balcony, telephone) door (dvere)
ô = uo [uo] – môj, nôž (my, knife) won´t (nebude)
p P = pé [p] – pas, vpredu, ponožky (passport, at the front, socks) upper, powder (horný, púder)
r R = er [r] – hore, stroj, vpredu (up, machine, at the front) rate, ring (rýchlosť, prsteň)
ŕ Ŕ = dlhé er [r:] – vŕta (he/she/it drills) no corresponding sound in English
s S = es [s] – som, sú, uprostred (I am, they are, in the middle of) sit, sun (sedieť, slnko)
š Š = eš [∫] – taška, ešte (bag, still) show, short, ship (ukázať, krátky, loď)
t T = té [t] – teraz, tu, tam (now, here, there) potato (zemiak)
ť Ť = mäkké ť [ť] – ešte, chuť, ťažko (still, taste, hard) must you (musíš)
u U = u [u] – dolu, vzadu (down, at the back) full, put (plný, položiť)
ú Ú = dlhé ú [u:] – vnútri, dúfať (inside, hope) do, stool, rule (robiť, stolček, pravidlo)
v V = vé [v] – vzadu, dvere, vľavo (at the back, door, to the left) vision (vízia)
w W = dvojité w [w] – watt, whisky watt, whisky
y Y = ypsilon [i] – ponožky, topánky (socks, shoes) no corresponding sound in English
ý Ý = dlhý ypsilon [í] – nočný, umývadlo (nocturnal, washbasin) no corresponding sound in English
z Z = zed [z] – izba, zoznam (room, list) zeal (nadšenie)
ž Ž = žed [ž] – dáždnik, peňaženka (umbrella, wallet) pleasure, azure (potešenie, blankytný)
x X = iks [ks] – prax, taxík (practice, taxi) or [gz] – exemplár (copy) taxi or example
q Q = kve [kv] – q (značka pre metrický cent) (symbol for quintal) quality (kvalita)
Created by: Liviabad sites Copyright ©2001-2016  StudyStack LLC   All rights reserved.