Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

An Spailpín Fánach

Gaeilge

QuestionAnswer
Cad é téama an dáin? Is iad: Tírghrá,Deoraíocht,Easpa aitheantais agus Coimhthíos na teamaí sa dán. Tá an Spailpín ar imeall sochaí anois. Níl aitheantas aige mar fhile anois. Bhí sé i mbarr a réime ach anois tá sé faoi chois.
Cad iad na mothúcháin sa dán? Is iad Féintrua, Dímheas, Éadóchas (níl dóchas go dtiocfadh feabhas ar an suíomh) agus Bród(tá sé náirithe go bhfuil sé íslithe le obair sclábhaithe)Mothúcháin an dáin.
Dean cur síos ar chúlra an dáin. Tá tráidisiun na hÉireann tabhachtach sa dán seo.Tá sé ag caoineadh go bhfuil srian ar an bhfílíocht agus an teanga. Nuair a tháinig deireadh le ré na filíochta, tháinig deireadh le dóchas na teangan agus aitheantas na bhfilí.
Cad iad na teicnicí fileatha atá sa dán? 1.Ómós : ag siúl an drúchta 2.Rím : ag seasamh ar mo shláinte,‘s ag báiliú galair ráithe 3.Uaim :súid siúl ar an spailpín fánach 4.Meafar : Bodairí na tíre 5.Athrá: an Spailpín Fánach
Tabhair cúntas gairid ar chúrsaí Polaitaíochta sa dán. Tá an file ag léiriú an míchothromaíocht atá baint leis an mbochtaineacht i gcomhair na Caitlicigh Éireannacha. Le linn na bPeindlíthe atá an dán scríofa nuair nach raibh cearta nó cead a cinn ag na hÉireannaigh.
Created by: marygalliganbad sites Copyright ©2001-2016  StudyStack LLC   All rights reserved.