or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Gateway B2 L1

Gateway B2 Lesson 1

QuestionAnswer
assignment úkol; úloha
cheat podvádět
continuous nepřetržitý; souvislý
assessment hodnocení
course kurz
degree stupeň; akademická hodnost
fail neudělat; propadnout (u zkoušky)
grade třída; ročník; známka (US)
graduate absolvovat vysokou školu
lecture přednáška
mark známka (ve škole)
notes poznámky
pass složit; udělat (zkoušku)
research výzkum
resit [ri:sæt] (~ an exam) znovu dělat zkoušku
revise opakovat
term semestr; pololetí
tutor univerzitní lektor
tutorial seminář; konzultace
undergraduate student; vysokoškolák
become independent stát se nezávislým
extra-curricular activities [ˌekstrə kəˈrɪkjʊlə] mimoškolní činnost
hall of residence kolej
make friends spřátelit se s
student facilities prostory a vybavení pro studenty
student loan studentská půjčka
study abroad studovat v zahraničí
accuracy [ˈækjʊrəsɪ] přesnost
ages celá věčnost
already již; už
annoy [əˈnɔɪ] otravovat; rušit
anyway zkrátka a dobře
arrange upravit; uspořádat
attempt pokusit se
avoid vyhýbat; vyhnout se
balance rovnováha; harmonie
base založit (na)
be like somebody být někomu podobný
brave statečný; odvážný
break přestávka
bus fare jízdné
by the way mimochodem
can’t stand nemoci vystát; nesnášet
career povolání; životní dráha
choice výběr; volba
chore [tʃɔː] (nepříjemná) povinnost
come up objevit se
concentration koncentrace
details podrobnosti
discuss diskutovat; povídat si
dive potápět se; skákat do vody
don’t mind nevadit
duration trvání; doba
earth země; zeměkoule
encourage povzbudit
environmental [ɪnˌvaɪərənˈmentəl] ekologický; týkající se životního prostředí
ever někdy; vůbec kdy
exclamation mark [ˌekskləˈmeɪʃən] vykřičník
expect očekávat; předpokládat
experience zažít
find out about zjistit; prokouknout
flight let
fluency plynulost
for pro; po (dobu)
force přinutit
forum [ˈfɔːrəm] fórum
gap year rok po střední škole, kdy student cestuje nebo dělá dobrovolnickou práci
grateful vděčný
hand something in odevzdat
helpline zákaznická linka; linka důvěry
highlight zlatý hřeb (čeho)
humanitarian [hjuːˌmænɪˈteərɪən] humanitární; dobročinný
improve zlepšit; vylepšit
in theory [ˈθɪərɪ] teoreticky
instead of místo (něčeho)
interrupt [ˌɪntəˈrʌpt] přerušit; rušit
irritate dráždit; provokovat
issue /záležitost; věc; to hlavní
just právě; jenom
look forward to těšit se na
look up vyhledat; najít co (ve slovníku)
manage [ˈmænɪdʒ] zvládat; dokázat
motivate [ˈməʊtɪˌveɪt] motivovat; podnítit
nerves [nɜːvəs] nervy
never nikdy
noise hluk
occasion příležitost
option možnost volby
orphaned (boy) [ˈɔːfənəd] osiřelý; (chlapec), který se stal sirotkem
practical praktický
quiet tichý; klidný; rozvážný; zdrženlivý
realize [ˈrɪəˌlaɪz] uvědomit si
relationship vztah; poměr
risk riskovat
route cesta; směr cesty; trať; dráha; trasa
save up šetřit na co (for)
sensible rozumný; soudný
since od; od té doby
specific přesný; určitý
stand on one’s own two feet stát na vlastních nohách (v životě)
straight away hned; okamžitě
take one’s mind off something přijít na jiné myšlenky; odreagovat se
topic [ˈtopɪk] téma; námět
uni univerzita
unspecified blíže neurčený
valid odůvodněný; platný
volunteer [ˌvɒlənˈtɪə] dobrovolník
wallet (pánská) peněženka; náprsní taška
wet mokrý; deštivý
I would rather raději bych
yet již; už (v ot. a záp.)
Created by: Jan Jásek Jan Jásek on 2013-03-08Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.