or...
Reset Password Free Sign Up


svenska verb 2 Word Scramble

 
 Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

svenska verb 2

QuestionAnswer
att träffa/å treffe, träffa/treff, träffar/treffer, träffade/traff, träffat/truffet treffen (mit Reflexiv)
attsomna/å sovne, somna/sovn, somnar/sovner, somnade/sovnet, somnat/sovnet einschlafen
att sova/å sove, sov/sov, sover/sover, sov/sov, sovit/sovet schlafen
att leka/å leke, lek/lek, leker/leker, lekte/lekte, lekt/lekt spielen
att spela/å spilla, spela/spill, spelar/spiller, spelade/spilte, spelat/spilt spielen
att arbeta/å arbeide, arbeta/arbeid, arbetar/arbeider, arbetade/arbeidet, arbetat/arbeidet arbeiten
att vakna/å våkne, vakna/våkn, vaknar/våkner, vaknade/våknet, vaknat/våknet aufwachen
att stiga upp/å stige opp, stig upp/stig opp, stiger upp/stiger opp, steg upp/steg opp, stigit upp/steget opp aufstehen
att dricka/å drikke, drick/drikk, dricker/drikker, drack/drakk, druckit/drukket trinken
att växa/å vokse, väx/voks, växer/vokser, växte/vokste, vuxit/vokst wachsen
att sälja/å selge, sälj/selg, säljer/selger, sålde/solgt, sålt/solgt verkaufen
att köpa/å kjøpe, köp/kjøp, köper/kjøper, köpte/kjøpte, köpt/kjøpt kaufen
att skriva/å skrive, skriv/skrive, skriver/skriver, skrev/skrev, skrivit/skrevet schreiben
att lära/å lære, lär/lær, lär/lærer, lärde/lærte, lärt/lært lehren
att studera/å studere, studera/studer, studerar/studerer, studerade/studerte, studerat/studert studieren, lernen
att ta/å ta, ta/ta, tar/tar, tog/tok, tagit/tatt nehmen
att läka/å lege, läk/leg, läker/leger, läkte/leget, läkt/leget heilen
att städa/å rydde opp, städa/rydd opp, städar/rydder opp, städade/ryddet opp, städat/ryddet opp aufräumen
att tvätta/å vaske, tvätta/vask, tvättar/vasker, tvättade/vasket, tvättat/vasket waschen
att le/å le, le/le, ler/ler, log/lo, lett/ledd lächeln
att se/å se, se/se, ser/ser, såg/så, sett/sett sehen
att tycka om/å tenke, tyck om/tenk, tycker om/tenker, tyckte om/tenkte, tyckt om/tenkt mögen, gefallen
att gilla/å like, gilla/like, gillar/liker, gillade/likte, gillat/likt mögen, gefallen
att hinna/å rekke, hinn/rekk, hinner/rekker, hann/rakk, hunnit/rukket rechtzeitig sein
att slippa/å sleppe, slipp/slepp, slapp/slapp, sluppit/sluppet nicht brauchen
att skilja/å skille, skilj/skill, skiljer/skiller, skilde/skilte, skilt/skilt scheiden
att skära/å skjære, skär/skjær, skär/skjærer, skar/skar, skurit/skåret schneiden
att korrigera/å korrigere, korrigera/korriger, korrigerar/korrigerer, korrigerade/korrigerte, korrigerat/korrigert eller att rätta/å rette, rätta/rett, rättar/retter, rättade/rettet, rättat/retteta korrigieren
att ha/å ha, ha/ha, har/har, hadde/hadde, haft/hatt haben
att stanna/å stanse, stanna/stans stannar/stanser, stannade/stanset, stannat/stanset bleiben
att förbli/å forbli, förbli/forbli, förbliv/forblir, förblev/forble, förblivit/forblitt bleiben
sköta, sköt, sköter. skötte, skött (om) sorgen (für)?
att hämta/å hente, hämta/hent, hämtar/henter, hämtade/hentet, hämtat/hentet holen
att fattas/å mangle, fattas/mangl, fattas/mangler, fattades/manglet, fattats/manglet fehlen
Created by: Sprachenliebhaber on 2010-10-31Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.