Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up


70 pojmov z literárnej teórie

Quiz yourself by thinking what should be in each of the black spaces below before clicking on it to display the answer.
        Help  

literárny termín
definícia
epika   základný literárny druh - dej, postavy, rozprávač  
lyrika   základný literárny druh - nemá dej, vyjadruje pocity, nálady, myšlienky, lyrický hrdina  
dráma   základný literárny druh - dej, postavy, predvádzanie na scéne  
poézia   viazaná, veršovaná reč  
próza   voľná, neveršovaná reč  
anafora   opakovanie slov na začiatku veršov  
epizeuxa   opakovanie slov vo verši bezprostredne za sebou  
aliterácia   opakovanie rovnakých alebo príbuzných hlások  
sonet   znelka, literárna forma, 14 veršová strofa  
romantizmus   umelecký smer, ktorý presadzuje slobodnú tvorivosť  
romantický hrdina   individualista, ktorý vzdoruje osudu a pomáha ľudstvu  
realizmus   umelecký smer, snaha o verné zobrazenie skutočnosti  
kompozícia   usporiadanie tematických a jazykových prvkov do jednotného celku  
pejoratíva   expresívne slová s negatívnym zafarbením  
dialektizmy   nárečové alebo miestne slová  
encyklopédia   náučný slovník  
literatúra faktu   literárne diela, v ktorých prevažuje poznávacia funkcia  
alegória   vyjadrenie myšlienky alebo predstavy obrazom, skrytý význam  
báj   žáner, v ktorom sú vyjadrené predstavy o pôvode sveta, človeka, zvierat  
bájka   malá epická forma, ktorá čerpá zo života zvierat, vyslovuje mravné ponaučenie  
balada   epický žáner, jednoduchý dej, rýchly spád, tragický záver  
epigram   krátka satirická báseň  
idea   zmysel, hlavná myšlienka diela  
óda   oslavná báseň  
povesť   epický žáner ľudovej slovesnosti, má reálny základ - miesto, postava, udalosť  
poviedka   krátky epický útvar, zobrazujúci jednu udalosť zo života človeka  
porekadlo   žáner ľudovej slovesnosti, vyjadruje životnú skúsenosť, nemá poučný význam  
pranostika   žáner ľudovej slovesnosti, vznikol na základe dlhodobého pozorovania prírodných javov  
príslovie   žáner ľudovej slovesnosti, krátky výrok, ktorý vyjadruje ponaučenie  
román   rozsiahly epický žáner, má zložitý dej, mnoho postáv  
robinsonáda   dobrodružné epické dielo, téma = boj jednotlivca za záchranu života na opustenom mieste  
rozprávka   krátky epický útvar s jednoduchým dejom, vyjadruje túžbu človeka po dobre a spravodlivosti, dobro vždy víťazí nad zlom  
strofa   skupina veršov oddelená od ďalšej skupiny veršov medzerou  
trópy   skupina výrazových prostriedkov, ktoré nepriamo označujú predmety alebo javy  
aforizmus   stručný výrok, ktorý obsahuje vtipnú myšlienku  
básnická otázka   otázka, ktorá nevyžaduje odpoveď  
biografický román   román, ktorý vychádza zo životopisných prameňov  
esej   úvaha, v ktorej sa spracúva odborná alebo kultúrna problematika  
generačný román   román, ktorý podáva osudy viacerých generácií v dlhšom čase  
kolektívny hrdina   hlavnou postavou nie je jednotlivec, ale skupina postáv  
lyrickoepická báseň   báseň, v ktorej sa prelínajú lyrické aj epické prvky  
hymna   báseň, ktorá má charakter oslavy, velebenia, vyjadruje vznešené myšlienky  
legenda   prozaický alebo básnický žáner, rozpráva o živote, skutkoch a mučeníctve svätých  
literárna postava   v epických a dramatických dielach vystupujúca osoba  
metafora   prenášanie významu na základe vonkajšej podobnosti  
metonýmia   prenášanie významu na základe vnútornej súvislosti  
modlitba   krátka náboženská báseň, ktorá sa obsahom obracia k Bohu  
novela   epický žáner stredného rozsahu, rozvíja jednu udalosť, má málo postáv, prekvapivý záver  
paródia   komická až satirická napodobenina literárneho diela, zachovávajúca jeho formu  
denník   literárne dielo písané formou denných zápisov  
dievčenský román   román určený pre dievčatá, zameraný na citovú stránku života  
eufemizmus   nepriame pomenovanie nepríjemných predstáv, zjemnenie výrazu  
gradácia   stupňovanie  
variácie   opakovanie s obmenami  
historický román   román s námetom z minulosti  
ja-rozprávanie   hlavná postava sa stotožňuje s osobou rozprávača  
komiks   epický žáner zo série obrázkov  
on-rozprávanie   rozprávanie v 3.osobe, autorský rozprávač  
populárna pieseň   pieseň všeobecne obľúbená v danej dobe  
prirovnanie   porovnanie dvoch vecí na základe spoločných vlastností  
príležitostná báseň   báseň ako reakcia na výnimočnú časovú udalosť  
reflexívna lyrika   úvahová lyrika, básnik uvažuje nad tým, čo sa ho bezprostredne dotýka  
rozprávač   objasňuje dej alebo ovplyvňuje názor čitateľa  
spoločenská lyrika   úvahy básnika o udalostiach v spoločnosti  
beletria   umelecká literatúra, vychádza z reality, ale prvoradú úlohu má fantázia autora  
vedecko-fantastická literatúra   literatúra, ktorá čerpá z poznatkov vedy a techniky, stvárňuje udalosti, ktoré sa môžu odohrať v budúcnosti  
western   dobrodružné epické dielo, čerpá námety z obdobia osídľovania Divokého západu  
téma   udalosti a fakty, ktoré autor vyberá zo skutočnosti  
veršový presah   nezhoda medzi rytmickým a vetným členením veršov, veta presahuje do nasledujúceho verša  
epická báseň   báseň, ktorá má črty epického rozprávania (príbeh, dej, postavy)  


   

 
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how
Created by: Anna Javorská Anna Javorská on 2010-05-22Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.