Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads

Leki przeciwgrzybicz

Quiz yourself by thinking what should be in each of the black spaces below before clicking on it to display the answer.
        Help  

Term
Definition
Punktem uchwytu azolowych leków przeciwgrzybiczych jest   demetylaza lanosterolu  
Azolowe leki przeciwgrzybicze działają   grzybostatycznie  
Doustne azolowe leki przeciwgrzybicze to   itrakonazol, flukonazol, posakonazol  
Oproność na azolowe leki przeciwgrzybicze najczęściej dotyczy   flukonazolu  
Przyczynynami oporności Candida w stosunku do azoli są   mutacje demetylazy lanosterolu, wytworzenie pompy usuwającej azol z komórki  
Posiłek bogatotłuszczowy poprawia wchłanianie   posakonazolu  
Azole wchłaniają się z żołądka przy pH   kwaśnym  
W formie produktów oksydacji przez nerki wydalane są   ketokonazol, itrakonazol, worikonazol  
W formie niezmienionej przez nerki wydalany jest   flukonazol  
Sprzęganiu z kwasem glukuronowym ulega   posakonazol  
Lekiem pierwszego wyboru przy grzybicach zagrażających życiu jest   worikonazol  
Głównym działaniem niepożądanym azoli jest   hepatotoksyczność  
Specyficznym działaniem niepożądanym worikonazolu jest   chwilowe zaburzenie widzenia  
Azolowe leki przeciwgrzybicze....... CP3A4   hamują  
Leki przyspieszające metabolizm ketokonazolu, itrakonazolu i worikonazolu to   fenytoina, karbamazepina, rifampicyna  
Czy pochodne azolowe mogą być stosowane układowo w ciąży?   Nie, mają działanie teratogenne  


   


 
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how
Created by: HopeSolo