Help  

Question
Answer
solar   güneşle ilgili  
solar system   güneş sistemi  
star   yıldız  
natural   doğal  
satellite   uydu  
moon   Ay  
dirty   kirli, tozlu  
snowball   kartopu  
ice   buz  
rock   kaya  
comet   kuyruklu yıldız  
asteroid   gök taşı  
prettiest   en sevimli, şeker, şirin  
twin   ikiz  
intelligent life form   zeki yaşam biçimi  
Red Planet   Kızıl Gezegen  
iron oxide   demir oksit  
go around the sun   güneşin etrafından dönmek  
moons   uydular  
third   üçüncü  
biggest   en büyük  
point   işaret etmek, elle göstermek  
far   uzak  
be made up of   oluşmak, teşekkül etmek  
eight   sekiz  
a bunch of sth   bir grup, bir kaç  
space   uzay  
several   bir kaç  
dwarf   cüce  
farthest, furthest   en uzakta, en ötede (mesafe olarak)  
the order of the planets   gezegenlerin dizilişi  
orbit   çevresinde dönmek, yörünge  
educated   eğitimli, tahsilli  
space junk   uzay çöpü  
nature   doğa  
orbital debris   yörünge enkazları  
rockets   roketler  
space shuttle   uzay mekiği  
path   yol, rota  
follow   takip etmek, izlemek  
artificial   yapay, insan yapımı  
spacecraft   uzay aracı  
space agency   uzay ajansı  
junkyard   çöplük  
French,   Fransız  
European   Avrupa’ya ait veya ilişkin  
keep sth low, down   azaltmak, indirmek, düşürmek, aşağı çekmek  
upper stage vehicles   üst kademe araçları  
location   konum, yer  
re-enter   tekrar girmek  
sooner   daha erken  
mile   1609 metreye denk uzunluk birimi, mil  
within   içinde  
height   yükseklik  
article   makale  
weigh   çekmek, gelmek, ağırlığında olmak  
attempt   girişimde bulunmak  
re-classify   tekrar sınıflandırmak  
status   durum, mevki, statü  
officially   resmi olarak  
diary   günlük  
astronauts   astronotlar  
observation   gözlem  
Space Technologies Research Institute   Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü  
Turkish Aerospace Industries   Türk Havacılık ve Uzay Sanayii  
advanced   gelişmiş, ileri  
enhancement   gelişme, daha iyileme  
improved   iyileştirilmiş, geliştirilmiş  
high resolution imagery   yüksek çözünürlüklü görüntüleme  
curiosity   merak  
online   çevrimiçi  
resources   kaynaklar