Help  

Question
Answer
Ancient Egypt   Antik Mısır  
hieroglyphics   resim yazı, hiyeroglif  
unusual   alışık olunmayan  
check   kontrol etmek  
hero   kahraman  
give examples   örnekler vermek  
TV series   TV dizisi  
quiz show   bilgi yarışması  
talk show   sohbet programı  
documentary   belgesel  
reality show   gerçek hayattan kesitler gösteren televizyon programı  
cartoon   çizgi film  
news   haber programı  
blanks   boşluklar  
description   tanım  
guest   konuk, misafir  
personal live   özel hayat  
social, political   sosyal, siyasi  
subject   konu  
factual   olgulara, gerçeklere dayanan  
manner   biçim, usul, şekil, tarz  
prizes   ödüller  
recent events and happenings   güncel olup bitenler, olaylar  
two dimensional   iki boyutlu  
illustrated visual art   resimli görsel sanat  
draw   çizmek  
line   çizgi  
funny   eğlenceli  
boring   sıkıcı  
exciting   heyecan verici  
amusing   eğlendiren, güldüren  
nonsense   anlamsız, lakırdı, zırva, saçma  
prefer   tercih etmek  
expand   büyü(t)mek, genişle(t)mek,  
awareness   farkındalık  
around me   etrafımdaki  
prefer sth to sth   bir şeyi bir şeye tercih etmek  
questionnaire   sormaca, anket  
room   oda  
parents   anne-baba  
complain   yakınmak, şikâyet etmek  
channel   kanal  
reading   okuma  
evaluation   değerlendirme  
addict   bağımlı, müptela  
frequently   sıkça, sık sık  
support   desteklemek  
visuals   görseller  
risky   tehlikeli, riskli  
behaviours   davranışlar  
violence   şiddet  
bad sides of TV   TV’nin kötü tarafları, yanları  
excellent   çok iyi, mükemmel  
educator   eğitici  
entertainer   eğlendirici  
spend   harcamak, geçirmek (para, zaman)  
be afraid of x   x den korkmak  
scary   korkunç  
violent images   şiddet içeren görüntüler  
act   davranış, haraket  
show   göstermek, sergilemek  
aggressive   saldırgan, kavgacı  
fear   korkmak, endişelenmek  
thought   düşünce, fikir  
learn English   İngilizce öğrenmek  
suitable for general audiences   genel izleyici kitlesi (için uygundur)  
limit   sınırlamak, kısıtlamak  
keep sth out of x   bir şeyi x den uzak tutmak, x e sokmamak  
board game   dama, satranç gibi oyun tahtası üzerinde oynana oyun  
playing outside   dışarda oynama  
working on crafts   el sanatları üzerine çalışmak  
must not see   görmemeli  
discuss   tartışmak  
agree on sth   bir şey üzerinde anlaşmak, aynı fikre varmak  
remember   unutmayın (hatırlamak)  
according to sth   bir şeye göre  
preferences   tercihler  
vampires   vampirler  
what kind of   ne tür, tarz  
circle   yuvarlak içine almak  
spend time with sb   birisiyle zaman geçirmek  
experience   deneyim, tecrübe  
a past event   geçmiş bir olay  
video record sth   bir şeyi videoya kayıt etmek  
in front of   önünde