Help  

Question
Answer
Ǎ   Il  
Cà'tə̀   Saluer  
Cə̂ŋ   Chercher  
Déŋ   Sauter  
Déŋtə́   Sautiller  
Dí   Dormir  
Dzə̀   Amer  
É   Lui  
Ɛ̌   Il  
Ee   Oui  
Fà'   Travailler  
Fɔ̂k   Blanc  
Fɔ̂k   Souffler  
Fé   Sucer  
Fê   Lécher  
Fî'   Descendre  
Fímtə̀   Sucer  
Gɑ̌   Je  
Gɑ̌   Que  
Gɔ̀   Aller  
Ge   Je  
Ghà   Dur  
Ghɔ̀   Aller  
Ghɔm   Parler  
Ghɔ̀m   Parler  
Ghɔ̀mtə̀   Bavarder  
Ghò   Malade  
Há   Donner  
Há   Où  
Hâ   Donner  
Hé   Ouvrir  
Hwə̂   Chauffer  
Hwə̂   Faire chaud  
Kɔ̂k   Petit  
Kɔ̂ktə̀   Petit  
Kɔ̂m   Mâcher  
Ké   Appeler  
Kê   Lire  
Kə̀m   Arriver  
Kə̂m   Gratter  
Kə̀ŋ   Fermer  
Khə̂   Brûler  
Khím   Nourrir  
Khìm   Diminuer  
Khìm   Enlever  
Khʉ̂m   Balayer  
Kó   Entrer  
Kó'   Couper  
Kó'   Trancher  
Kwà   Porter  
Kwà   Porter  
Kwɔ̂'   Monter  
Kwé   Tousser  
Kwə̂   Attacher  
Kwi   Ajouter  
Kwi   Augmenter  
Kwî   Prendre  
Kwítə̀   Aider  
Kwyátə̀   Rencontrer  
Kwyə́   Grandir  
Kyə́'   Ouvrir  
La   Prendre  
Làk   Ramasser  
Là'tə̀   Montrer  
Lɔ̀   Pleurer  
Lɔ̀   Pleurer  
Lɔ̀   Pleurer  
Lê   Regarder  
Lə̀   Prendre  
Lə̀   Prendre  
Lə́m   Mordre  
Lwɔ̂   Garder  
Lέtə́   Se taire  
Lέtə̀   Se taire  
Má   Mère  
Mì   Avaler  
Mò   Quelqu'un  
Nam   Le soleil  
Nə̀   Préparer  
Nə̀ŋ   Danser  
Nə̀ŋ   Piétiner  
Nto'   Commencer  
Nwə̂   Boire  
Nyə̀   Aller aux selles  
Nyə̀   Déféquer  
Nέŋ   Préparer  
Ŋá'   Porter  
Ŋɛ̀nyə̀   Chatouiller  
Ŋké   Appeler  
Ŋkuŋ   Aimer  
O   Toi  
Ǒtíle?   Bonjour  
Pà   Porter sur le dos  
Pa'   Maison  
Pɔ̀m   Cacher  
Pɔ̂p   Gâter  
Pɔ́tə̀   Gâter  
Pe   Et  
Pe   Nous  
Pɛ̀   Rouge  
Pə̌   Mes  
Pfɑ́   Manger  
Pfɑ̂   Manger  
Pî   Pourrir  
Píŋ   Accepter  
Pîŋ   Accepter  
Pô   Les enfants  
Pû   Nous  
Pû   Nous  
Pû   Nous deux  
Pŭ   Main  
Puŋ   Bon  
Puŋ   Bon  
Pwá   Fatiguer  
Pwâ   Fatigué  
Pwátə̀   Mou  
Pyə̌   Nous  
Sɔ̀   Venir  
Sɔ̀'   Venir  
Sɔm   Aucun  
Sə̂   Couper  
Sə́nyə́   Imiter  
Shyə̀   Passer  
Shyə̂   L'eau  
Sô   Noir  
Sέŋ   Compter  
Tá   Père  
Tàmtə̀   Ajouter  
Té   Enlevé  
Tê   Enlever  
Te'   Beaucoup  
Te'   Tellement  
Té   Enlever  
Tə̂m   Sortir  
Thə́tə̀   Sautiller  
Tí   Dormir  
Tî   Dormir  
Tíŋnyə́   Attendre  
Tò   Brûler  
Tò   Brûler  
Tô'   Commencer  
Tsɑ́tə́   Demander  
Tsɑ́tə̀   Demander  
Tsɛ̀   Lécher  
Tsʉ̂   Manger  
Tsʉ̂   Manger  
Tʉ̀m   Cacher  
Tέtə̀   Ramasser  
Vâm   Fouetter  
Ve   Briser  
Və̀   Écrire  
Vì'   Fermer  
Vʉ̀   Tomber  
Vʉ̂m   Chicoter  
Wáp   Ils  
Wì   Rire  
Wok   Nous  
Yaə́   Mon  
Yɔ́   Voir  
Yɔ̂   Voir  
Yə   Celui  
Yó   Acheter  
Yú'   Comprendre  
Ywə́   Quelque chose  
Ywə́   Une chose  
Zə̀   Amer  
Zə̀   Amer  
Zhé   Bâiller  
Zhwɔ̀p   Chanter  
Zhwí'   Goûter  
Zhwí'tə́   Attendre  
Zhwyə́   Rassasier  
Zhyə́   Connaître  
Zhyə́   Savoir