Help  

Question
Answer
A nous   Mbí pɑh  
Ananas   La’  
Assiette   Kā’  
Cuillère   Lū’  
Devant   Mbhi  
Gâteau   Khʉkhʉ̄ɑ̄  
Gauche   Cɔ  
Homme   Mbā'  
Khu ā   Mon pied  
La tête   Tū  
Langue (partie de la bouche)   Lām/lāp  
Le dos   Nkoo  
Les maisons   Mbe'e  
Les seins   Mbēn  
Leur maison   Mbee yɑɑ  
Leur père   Mbɑ̄' yɑɑ  
Lèvre (de la bouche)   Kʉkǒpnshu, kǒpnshu  
Le lit   Kwéndʉ̄ɑ̄  
La lumière   Nkɑ', mōh  
Madame   Mɑ̄vǒ  
Maison   Mbee, pe'e  
Maladie   Ghoo  
Marmite   Cak  
À vous   Mbí pen  
À eux   Mbí pō  
Ramasser   Mbīī  
Parce que   Mbī'tū mɑ́, mbī' mɑ́  
Les main   Mbō  
Le trou   Mbōk  
Le puits   Mbóknshi  
Narine   Mbóknzī  
À moi   Mbú a  
À lui   Mbú i  
À toi   Mbú o  
Le prince   Mēnfə/mēnfʉ  
Un peu   Mēniǎ', mēnsə  
Fille   Mēnngoo  
Garçon   Mēnsom/mēnsəb, mōōmbā'  
Mɑ̄   Mère  
Péter   Mfí  
Mbɑ̄' ō   Mon père  
Khu ā   Mon pied  
Enfant   Mōō  
Moi   Mʉ  
Les yeux   Nɑ̄h/nə̄h  
Soleil   Nam/nab  
Chaussure   Ncāt  
Le pou   Ncat, ncalɑ  
Lire   Ncēh  
Appeler   Ncēh  
Lentement   Ndɑ'ndɑ'  
Parler, dire   Ndēn, ngə́ə́, sōk  
Parler   Ndēn, ngə́ə́, sōk, 2.) Ghəə  
Dormir   Ndiē  
Dessus   Ndom/ndəb  
Zéro (0)   Nēhē  
Je   Ngɑ, ngɑ̌, ngɑ́  
La poule   Ngāp  
Poulet   Ngāp  
Le maïs   Ngofāt  
Fille   Ngoo  
Être malade   Ngóó  
Où?   Nhɑ̄?  
Derrière   Njam/njab  
Ongle   Nkab  
Singe   Nkēē  
Mâcher   Nkə̄ə̄  
Jambe   Nkhu  
Les pieds   Nkhu  
Mes pieds   Nkhu mā  
Le pénis   Nkwaa/nkwεε  
Aimer   Nkwé’/nkə́'  
Amour   Nkwe’ni/nkə’ni  
Marcher   Nnák  
Chier   Nní  
Lent   Nnīī  
Poil   Nok  
Mbee yoh   Notre maison  
Mɑ̄ ā yōh   Notre mère  
Mbɑ̄' yoh   Notre père  
Mes dents   Nse' mā/ nsə' mā  
Nourrir   Nshīī/ncīī, nhɑ̄wúzɑ̄  
Un (1)   Nshʉ'  
Maître (enseignant)   Nsiesi (on ne dit pas «cíca»)  
Uriner   Nsíí  
Magie   Nsʉɑ  
Les oreilles   Ntōk  
Puiser   Ntū'  
Les orteils   Ntúnkhu  
Kɑcāk   Nu  
Serpent   Nū  
Pourquoi?   Nǔkɑ́?  
Manger   Nzɑ̄, mfāt  
Caca   Nzāt  
La voix   Nzhi  
Morve   Nzī  
Nez   Nzī  
Oui   N̄h, m̄m̄  
Livre   Nwɑ'ni, pú'ŋwɑ'ni  
Tu   Ǒ  
Ǒ   Ou, ou bien  
Nous   Pɑh  
Mbɑ̄'   Papa  
Vous   Pen  
Le sein   Pēn  
Mbɑ̄'   Père  
Kōh   Petit  
Mbé'ntie'/mbə́'ntie'   Peut-être  
Khu   Pied  
Eux   Pō  
La main   Pō  
Peur   Pōh  
Kʉ̄kāp   Poitrine  
Sēnɑ̄?/Sēlɑ̄?   Quand?  
Ma dent   Se' zā/ sə' zā  
Jamais   Sə̌ə̌līē'  
Ami   Sēn  
La prune   Shʉ̄ɑ̄  
Mal, mauvais   Sipe'/sipə'  
Lōh   Sommeil  
Mbɑ̄' ɑ̄   Son père  
Long   Sʉsʉɑ, sah/sεh  
Combien?   Sʉ̄'ʉ̄?  
Un, une   Tɑ'  
Mais   Tɑ́', ndɑ̌'mɑ́  
Nombril   Te'/tə'  
Les fesses   Ten  
Dessous   Ten  
Mes fesses   Ten ā  
Une oreille   Tōk  
Mbɑ̄' ē   Ton père  
L'orteil   Túkhu  
L'os   Vɑ̄h/və̄h, nshwīī  
Mon ventre   Vam zā  
Son ventre   Vam zī  
Ton ventre   Vam zō  
Ventre   Vam/vap  
Mbee yee   Votre maison  
Mbɑ̄' yee   Votre père  
Une personne   Wenok  
Toi   Wo  
La mort   Wūɑ̄  
Un objet sans valeur   Wūnēhē  
Nourriture   Wúzɑ̄  
Beaucoup   Yə̄ə̄  
Notre   Yōh  
Lui   Yʉ̄ɑ̄  
Mes   Zǎ, mǎ, mbǎ  
Le nom   Zēn  
Genou   Zok  
Hibou   Zʉ̄'