Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

8TH GRADE UNIT 1

ENGLISHTURKISH
a while bir süre
accept kabul etmek
act out canlandırmak
activity etkinlik, aktivite
adventurous maceraperest
again tekrar, bir daha
against karşı
aggressive kavgacı, agresif
alone yalnız, tek başına
amusement park eğlence parkı, lunapark
amusing eğlenceli, komik
anything bir şey, herhangi bir şey, hiç bir şey
apologize özür dilemek
apple pie elmalı turta
argue tartışmak
arrogant kibirli, küstah
atmosphere ortam, atmosfer
attach a file dosya eklemek
attach importance to someone önem vermek, önemsemek
attend katılmak
awesome müthiş, harika
back someone up destek olmak, yardımcı olmak
bad-tempered huysuz, aksi
behind arkada, arkasında
beside yanına, yanında
best friend en iyi arkadaş
body part yazılı bir metnin ana bölümü, içerik hakkında bilgi veren bölüm
bored canı sıkılmış, bunalmış
break kırmak, kırılmak, parçalanmak
bring orders siparişleri getirmek
busy meşgul, yoğun
call aramak, telefonda konuşmak
caring ilgili, şefkatli
celebrate kutlamak
chance şans, fırsat
characteristics karakteristik, özellik
chat konuşmak, sohbet etmek
close yakın, samimi
closing kapanış
come over uğramak, ziyarete gelmek
concert konser
contact irtibat kurmak, iletişim kurmak
count on güvenmek
cultural centre kültür merkezi
customer müşteri
dark karanlık
day and night gece gündüz
deadline son gün, son başvuru tarihi
decide karar vermek
depend on güvenmek
desser tatlı
detail detay
else başka, daha başka
enemy düşman
event etkinlik
exchange ideas fikir alışverişinde bulunmak
exciting heyecan verici
excuse mazeret, bahane, özür
expect ummak, ümit etmek
family ties aile bağları
fee ücret, giriş ücreti
finish bitirmek
follow takip etmek
forget unutmak
fruit juice meyve suyu
fun to be with birlikteyken insanları eğlendiren, eğlenceli
generous cömert
get on well with iyi geçinmek, iyi anlaşmak
greeting selamlama, karşılama
happiness mutluluk
have a good relationship iyi ilişkiler içinde olmak, iyi anlaşmak
have great fun çok eğlenmek
have lots of things in common bir çok ortak noktası olmak
have a picnic piknik yapmak
helpful yardımsever
honest dürüst, içten, güvenilir
hope ummak, ümit etmek
how about...? ...ya ne dersi?
ideal friend ideal arkadaş
important önemli
in a couple of minutes birkaç dakika içinde
in advance önceden, öncesinde
in trouble başı dertte olmak, sıkıntıda olmak
including transportation ulaşım dahil
inform bilgilendirmek
for more information daha fazla bilgi için
insert eklemek
invitation davet
jealous kıskanç
join katılmak
kind çeşit, tür
lasagna lazanya
lead yol göstermek, liderlik etmek
lentil soup mercimek çorbası
let someone come in içeri girmesine izin vermek
lie yalan söylemek
light aydınlık
locak yerel, yöresel
location konum, yer
loyal sadık, vefalı
main course ana yemek
make friend arkadaş edinmek
make someone smile birisini gülümsetmek
matter önemli olmak
it doesn't matter önemli değil
mean anlamına gelmek, zalim, kaba, acımasız
meet up bir araya gelmek, toplanmak
memory anı, hatıra
music band müzik grubu
new life yeni hayat
nice hoş, güzel
offer teklif, öneri
offer to do something fun eğlenceli bir şey yapmayı teklif etmek
old friends eski arkadaşlar
opportunity fırsat
order sipariş, sipariş vermek
organize düzenlemek, organize etmek
P.S. (postscript) dipnot, mektubun sonundaki not
per person kişi başı
personal traits kişilik özellikleri
pick somebody up birini bir yerden almak, arabayla birini almak
a piece of bir parça
prepare hazırlamak, düzenlemek
primary school ilkokul
problems with friends arkadaşlarla olan problemler
proverb atasözü
quotation alıntı, alıntı söz
really gerçekten, hakikaten
reason sebep, neden
refuse reddetmek
relax rahatlamak, dinlenmek
relaxing rahatlatıcı, dinlendirici
reunion toplanma, yeniden bir araya gelme
road yol
rock festival rock müzik festivali
say goodbye vedalaşmak, hoşça kal demek
scan taramak
science fair bilim fuarı
secret sır, giz
see a movie film izlemek
self-centered bencil, ben merkezci
send a letter mektup göndermek
send an e-mail e-mail göndermek
sender gönderen, gönderici
share paylaşmak
similar interests benzer ilgi alanları
slumber party pijama partisi
sneaky sinsi
soccer match futbul maçı
special özel, farklı
spend time vakit geçirmek
steak biftek
stubborn inatçı
support destek olmak, desteklemek
supportive destekleyici
tactful nazik, kibar, anlayışlı
take order sipariş almak
take olace meydana gelmek, olmak, gerçekleşmek
tell the truth doğruyu söylemek
that sort of things bu tarz şeyler
That's all for the moment. Şimdilik bu kadar.
That's nothing wrong with that. Bunda yanlış bir şey yok.
ticket bilet
time zaman
today's soup günün çorbası
traditional geleneksel
tram station tramvay istasyonu
truthful güvenilir, samimi
twirl el ele tutuşup dönmek
type tür, çeşit
understanding anlayışlı
unreliable güvenilmez
waiter garson
welcome somebody birini karşılamak
Created by: yavuzkolej
Popular Academic Vocabulary sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards