Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Afrika

mokymuisi

QuestionAnswer
Kelintas pagal dydį yra Afrikos žemynas? Antras
Didžiausias Afrikos ežeras. Viktorija
Afrika pusiaujo atžvilgiu yra ....................... ir......................... pusrutuliuose. šiaurės ir pietų
Kaip pasikeis Afrikos žemynas ateityje? rytinė dalis nutols
Ilgiausias Afrikos ežeras. Tanganika
Afrika nulinio dienovidinio atžvilgiu yra ....................... ir......................... pusrutuliuose. rytų ir vakarų
Ilgiausia Afrikos upė. Nilas
Kaip susiformavo Etiopijos kalnynas? iš ugnikalnių
Kokia paviršiaus forma vyrauja Afrikoje? plokščiakalniai
Jauniausi kalnai Afrikoje Atlaso
Ką vadiname grabenu? Labiausiai įdubusios sritys
Rytinius Afrikos krantus skalauja ................................. vandenynas. Indijos
Kaip susiformavo Atlaso kalnai? susidūrus Afrikos ir Eurazijos plokštėms
Kalnai Afrikos pietuose? Drakeno
Afrikos grabenai. Vidurio Afrikos ir rytų Afrikos
Afriką ir Europą skiria ..................................... sąsiauris Gibraltaro
Ar Afrikoje išsiveržia ugnikalniai, vyksta žemės drebėjimai? Taip
..................................... Afriką dalija beveik pusiau. pusiaujas
Madagaskaro salą nuo Afrikos skiria ..................................... sąsiauris. Mozambiko
Aukščiausia Afrikos viršukalnė. Kilimandžaras
Kodėl Tanganika ilgas ir gilus ežeras? susidaręs grabene
Vakarinius Afrikos krantus skalauja ............................... vandenynas. Atlanto
Afrikos žemyno ................................................ yra Somalio pusiasalis. rytuose
Dėl kurių priežasčių Afrika užima ypatingą vietą tarp kitų žemynų? per vidurį kerta pusiaujas
Kurios dvi pagrindinės klimato juostos yra skiriamos Afrikos žemyne? pusiaujo ir atogrąžų
Kokia įlanka skalauja pietinius Nigerijos krantus? Gvinėjos
Kokia yra pagrindinė Nigerijos problema? tautų ir religijų skirtumai
Kas yra vadės? laikinos, išdžiūstančios upės
Kur Afrikoje iškrinta daugiausia kritulių? prie pusiaujo
Kurios dvi šalys Afrikoje turėjo daugiausia kolonijų Prancūzija ir Jungtinė karalystė
Didžiausia Afrikos sala Madagaskaras
Created by: JolitaM