Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Upės dalys

pamokos refleksijai

QuestionAnswer
UPYNAS Pagrindinė upė su visais savo intakais.
ŽIOTIS Vieta, kur baigiasi upė.
DEŠINYSIS INTAKAS Įtekantis į upę pasroviui iš dešinės.
Kur gali prasidėti upė? ledynai, ežeras, šaltinis, pelkė
INTAKAS Upė, įtekanti į kitą pagrindinę upę.
IŠTAKA Vieta, kur prasideda upė.
SALPA Upės slėnio dalis, kuri būna apsemta potvynio metu.
VANDENSKYRA Riba tarp dviejų upių baseinų
UPĖS VAGA Žemiausia slėnio dalis, kuria visą laiką teka upė.
UPĖS BASEINAS Teritorija, iš kurios upė su savo intakais surenka vandenis.
KAIRYSIS INTAKAS Įtekantis į upę pasroviui iš kairės.
Upės slėnio dalys Slėnis, salpa, vaga
Ką vadiname upe? Nuolatinė ar laikina vandens tėkmė
Pagrindinės upės dalys Ištaka, žiotys, vaga, intakai
UPĖS SLĖNIS Siauras, ilgas, vingiuotas Žemės paviršiaus įdubimas nuo ištakų iki žiočių.
Created by: JolitaM