Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Australija

Skyriaus kartojimas

QuestionAnswer
Australija pusiaujo atžvilgiu yra Pietų pusrutulyje
Australija nulinio dienovidinio atžvilgiu yra Rytų pusrutulyje
Kas atrado Australiją Dž. Kukas
Uluru- tai Uola - Australijos gamtos stebuklas
Kurioje žemyno dalyje iškrinta krituliai Rytinėje
Didžiausi miestai Melburnas, Sidnėjus
Australijos sostinė Kanbera
Australijos būdingi medžiai Eukaliptai
Būdingiausi Australijos gyvūnai Kengūra, koala, ančiasnapis, echidna
Kaip vadinama didžiausia Australijos sala? Naujoji Gvinėja
Ilgiausia Australijos upė Maris su Darlingu
Sąsiauris skiriantis Australiją nuo Tasmanijos Baso
Aukščiausia Australijos viršukalnė Kosciuška
Vyraujanti reljefo forma Plokščiakalniai
Australijos didžiausias ežeras Eiro
Australijos svarbiausios naudingosios iškasenos Akmens anglis, geležies rūda
Australijoje temperatūra einant iš šiaurės į pietus Žemėja (šaltėja)
Australijos čiabuviai Aborigenai
Australijoje daugiausia miestų yra įsikūrę Rytuose
Ar Australijoje išsiveržia ugnikalniai? Ne
Įlanka Australijos pietuose Didžioji Australijos įlanka
Pietrytinėje žemyno dalyje, esanti jūra Tasmano jūra
Australijos svarbi ūkio šaka Avininkystė
Rytinius Australijos krantus skalauja Ramusis vandenynas
Svarbiausias geležies rūdos telkinys Pilbara
Australiją beveik per vidurį kerta Pietų atogrąža
Vakarinius Australijos krantus skalauja Indijos vandenynas
Artimiausias žemynas Australijai Azija
Prie pietinių Australijos krantų, esanti sala Tasmanija
Šiaurytinėje Australijos dalyje esanti jūra Koralo jūra
Sąsiauris, skiriantis Australiją nuo Naujosios Gvinėjos Toro
Krikai – tai Laikinos upės
Australija sausiausias žemynas , nes Kerta pietų atogrąža, vyrauja aukštas slėgis
Australijoje temperatūra einant iš pietų į šiaurę Aukštėja (šiltėja)
Kada atrasta Australija? 1770 m.
Created by: JolitaM