Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up


frázová slovesa

Quiz yourself by thinking what should be in each of the black spaces below before clicking on it to display the answer.
        Help  

Question
Answer
give up   vzdát se  
acquit oneself well   osvědčit se  
come to   probrat se, přijít k sobě  
answer for   ručit za  
bring up   vychovávat  
go into   vstoupit, dát se na  
go pale   zblednout  
come over   přepadnout, pocítit  
abound with sth   oplývat čím  
go with   chodit, ladit  
come out   skončit, vyjít najevo  
grow up   vyrůst, dospět  
end up   ukončit  
come upon   narazit na někono, potkat  
go for   napadnout, platit, dojít pro něco  
answer back   odmlouvat  
go back   vrátit se  
come up   objevit se  
come back   vrátit se  
go out   odejít, chodit do společnosti  
agree with   souhlasit s  
come by   získat  
go after   pronásledovat  
come off   odpadnout  
go in   vejít  
agree to   svolit k  
go over   přejít, projít, kontrolovat  
go by   řídit se, plynout, jednat  
go up   stoupat  
go off   odejít, odjet, vystřelit, proběhnout  
go away   odjet, odejít  
go through   projít, podstoupit  
go on   pokračovat, stávat se  
come in   dorazit, přijet do (města, domu)  
come on   zlepšovat se  
knock over   převrhnout, porazit (autem)  
hollow out   vydlabat, vyhloubit, vymlít  
head for   mířit, směřovat  
iron out   vyžehlit, urovnat (problémy)  
jack up   nadzvednout heverem  
indulge in sth   holdovat něčemu  
hold out   bránit se  
hang on   počkat, vydržet  
keep abreast of   držet krok s čím  
hand out   rozdávat, udělit  
knock out   omráčit, uspat  
hold back   zadržet, potlačit (slzy), zatajit  
hurry up   zrychlit  
jot down   poznamenat si  
knock off   zlevnit, skončit práci  
hand in   předložit, odevzdat  
hold on   počkat, vydržet, vytrvat  
hold with   souhlasit  
hold up   podpírat, přepadnout (banku)  
hand over   předat, odevzdat, vydat  
idle away   promarnit  
knock down   shodit, povalit, porazit  
hang up   zavěsit, pověsit, oběsit  
look up   vyhledat, zlepšovat se  
look at   dívat se na  
let in   vpustit, propouštět  
live on   živit se čím  
look to   spoléhat na, očekávat  
pull in   zastavit, zaparkovat  
pop up   objevit se  
lead away   odvádět  
pull down   zbořit  
lay out   vyložit, složit, utratit  
pull off   svléknout, zvládnout  
liven up   oživit, zpestřit  
play up   zdůrazňovat, zlobit  
let up   přestat, ustat  
lop off   ořezat, osekat  
pick up   zvednout, sbírat  
line up   seřadit se  
link up   navázat spojení  
lie about   válet se, povalovat se  
pop out   odskočit si  
mess up   zkomplikovat  
lay down   položit, určit, stanovit  
lean on   spoléhat se na koho  
lie down   lehnout si  
pop in   stavit se  
lean out   vyklonit se  
pull up   zastavit se, zvednout  
lean over   naklánět se, sklánět se  
light up   rozzářit se, osvětlit  
mess around   flákat se  
lay aside   odložit  
lead on   vést, jít první  
look back   ohlédnout se  
lay off   propustit  
look on   přihlížet  
look after   starat se o  
let off   propustit, nechat jít, vystřelit  
lay on   zprostředkovat, zařídit  
leave out   vypustit, vynechat  
look for   hledat  
put on an act   předstírat  
lean back   zaklonit se  
lean forward   předklonit se  
pull over   zajet na stranu  
play down   zlehčovat  
pull through   dostat se z čeho  
lead up to   vést k čemu, vyústit v co  
pull out   vyjet  
mess about   povalovat se  
look out   vyhlížet, dávat pozor  
pick on   vybrat si  
let out   nechat odejít, osvobodit  
let down   zradit, zklamat, vypustit  
lever up   zvednout pomocí páky  
mop up   vytřít, setřít  
pick out   zahlédnout  
live down   překonat  
worry about   strachovat se o  
wear down   opotřebovat se, obnosit, sešlapat se  
whittle away   ořezávat, zmenšovat, oslabovat pravomoc  
wire up   zapojit, připojit (přístroj)  
wash down   opláchnout, spláchnout  
wave on   dát někomu pokyn, nasměrovat  
wash away   odnést, odplavit  
wash out   opláchnout, smýt se, vyprat se  
zero in on   soustředit, zaměřit se na, zamířit (zbraň)  
weigh up   zhodnotit, posoudit, odhadnout, porovnat  
zoom in   udělat detail, zaostřit, přiblížit objek  
win through   nakonec se prosadit, zvítězit  
watch out   dávat (si) pozor  
yield to   dopřát, uspokojit  
water down   rozředit, zředit, zmírnit účinek  
witness to   dosvědčit něco, svědčit o něčem  
win over   získat, naklonit si někoho  
while away   krátit si čas/dlouhou chvíli  
wear off   vyprchat, ztratit se, pominout  
weigh down (with)   zatížit, tížit  
yell out   vykřikovat, hulákat  
wipe down   vytřít, vyčistit  
write down   zapsat, poznamenat si  
run across   přejít na druhou stranu  
write off   odepsat/zatratit někoho  
weed out   protřídit, vyřadit  
win back   získat zpět  
wind down   postupně ukončit, utlumit (výrobu)  
wear out   opotřebovat, obnosit, vyčerpat/unavit  
wipe away/off   utřít, setřít  
yield up   přenechat, postoupit, vzdát se (odpovědnosti)  
zoom out   vzdalovat objektivem, vzdálit objekt  
wash off   smýt, vyprat (se)  
whip up   vyburcovat, vybičovat, narychlo udělat  
watch out for   mít se na pozoru před někým/něčím  
wipe out   vyhubit, vyhladit, zničit, srovnat se zemí  
wipe up   vytřít, utřít  
wrap up   zabalit (dárek), nabalit se, teple se obléknout  
wish away   přát si, aby něco (zpravidla nepřijemného)  
wash up   umývat nadobí, umývat se  
wind up   wind up  
wave down   mávnout na/zastavit auto/taxi  
watch for   číhat, vyhlížet někoho/něco  
zip up   zapnout na zip  
wear on   táhnout se, pomalu ubíhat  
write back   odepsat  
think of   přemýšlet  
try for   ucházet se  
work on   pracovat na něčem, působit na někoho  
wish for   přát si něco, toužit po něčem  
whittle down   zmenšit, zredukovat, snížit počet  
work out   vypočítat, spočítat, vypracovat, vytvořit  
wear away   odřít (se), opotřebovat se  


   

 
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how
Created by: ststepanek on 2012-06-12Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.