Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove Ads
incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

fraz_slovesa_01

frázová slovesa

QuestionAnswer
call out zvolat
close down uzavřít
cut out vystřihnout
do up zapnout (kabát, boty)
draw out vybrat (o penězích)
fill in vyplnit
hang up pověsit
let down popustit (oděv)
let out popustit, povolit (oděv)
pay off splatit (dluh)
pick up vyzvednout; sebrat
pull away odtáhnout (co kam)
pull down stáhnout; zbourat
pull out vytáhnout
put away uklidit, odklidit
put on obléknout (oděv); obout (boty)
put up postavit, vztyčit
switch on zapnout
take away odnést
take down sundat, demontovat
take in zabrat (oděv)
take off svléknout (oděv), zout (obuv)
take out vyndat
take up zkrátit (oděv)
try on vyzkoušet si (oděv)
turn off vypnout
turn on zapnout
find out zjistit
get around to dostat se k
give up přestat; vzdát se (čeho)
look after starat se
look for hledat
look forward to těšit se na
look through projít, prolisovat
cloud over zatáhnout se (o počasí)
come back vrátit se
come in vstoupit, vejít
come out vylézt (z mraků), vyjít (kniha)
come over přijít (na návštěvu)
come up vyjít (o slunci)
fall over upadnout
get away utéci
get in vstoupit, nastoupit
get out vystoupit
get up vstát
give up vzdát se
go down zapadat (o slunci)
go in vejít, vstoupit; zajít (za mraky)
go out vyjít
go out chodit (o milostném vztahu)
lie down lehnout si
move away odstěhovat se
move in nastěhovat se
sit down posadit se
stand up stoupnout si
turn (a)round otočit se
warm up oteplovat se
get on dařit se; rozumět si
get through (to) dovolat se (komu, kam)
look out dávat pozor
look up vyhledat (v knize)
make do with vystačit si s
make up vymyslet (si); utvářet
put down položit
put off odložit (časově); odradit
put on přibrat (o váze); zapnout (přístroj)
put up with tolerovat, vydržet (co)
take after být po (kom), podobat se
take off odletět, vzlétnout
turn down zeslabit (zvuk); stáhnout (topení)
turn over přepnout (kanál v TV); převrátit (se)
turn up zesílit (zvuk)
plug in zapojit do zásuvky
set up založit
log on přihlásit se
work out pochopit; vyřešit
write up dopsat, napsat na čisto
print off vytisknout
sort out najít řešení; vyřídit
break down porouchat se
Created by: ststepanek on 2012-06-12bad sites Copyright ©2001-2015  StudyStack LLC   All rights reserved.