Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Enkku 18

QuestionAnswer
could voisi
was oli
an answer vastaus
a ghost kummitus
a cliff kallio
take the bus mennä linja-autolla
dangerous vaarallinen
a cave luola
thank kiittää
a foot, feet jalka, jalat; pituusmitta 30,48 cm
a wave aalto
slippery liukas
be scared of pelätä
inside sisään, sisällä
broken rikkinäinen
a bottle pullo
I got it! Keksin sen!
deep syvä
Roman roomalainen
a coin kolikko
were olivat
a hunt metsästys
ran järjesti
a competition kilpailu
will visit vierailevat
a star tähti
Molly is writing about basketball Molly kirjoittaa parhaillaan koripallosta
Keith and Jerryare surfing the net Keith ja Jerry surfaavat netissä.
They surf the net every day He surfaavat netissä joka päivä
She plays basketball every week Hän pelaa koripalloa joka viikko
This is the coolest restaurant in town Tämä on kaupungin upein ravintola.
The post office is the busiest place here Postitoimisto on täällä kiireisin paikka.
The library is the best place in Bingham Kirjasto on Binghamin paras paikka.
I'm watching TV Katson parhaillaan TV
Jerry is reading a book Jerry lukee kirjaa.
We're learning English Me opiskelemme englantia.
Jerry and Molly are playing the piano Jerry ja Molly soittavat pianoa.
What is Linda doing? Mitä Linda tekee?
Are you writing a story, boys? Kirjoitatteko tarinaa, pojat?
I'm not Iistening to music. En kuuntele musiikkia.
He isn’t drawing. Hän ei piirrä.
We aren't learning Spanish. Me emme opiskele espanjaa.
They aren’t playing the recorder. ..He eivät soita nokkahuilua.
She's surfing the net. Hän surfailee Intemetissä.
he plays basketball every Tuesday and Thursday Hän pelaa koripalloa joka tiistai ja torstai.
Brad ottaa nyt selvää baseballista. Brad is finding out about baseball.
Keith and Jerry are working hard. Keith ja Jerry työskentelevät parhaillaan ahkerasti.
He työskentelevät usein yhdessä. They otten work together.
Keith supports Manchester City. Keith kannattaa Manchester City
Opettaja katsoo parhaillaan poikia. The teacher is watching the boys.
How are things going, boys? Miten teillä menee, pojat?
Created by: kuittinen on 2012-05-20Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.